Најповолни
потрошувачки кредити

Ранк Банка Лимит (МКД) Камата (НКС) Отплата (Месеци)
1 Силк Роуд 900 000 5.50 120
2 ТТК 600 000 5.5 84
3 Охридска 1 200 000 5.75 95
Повеќе информации?

Најповолни
станбени кредити

Ранк Банка Лимит (МКД) Камата (НКС) Отплата (Месеци)
1 Силк Роуд 9 000 000 3.90 360
2 Стопанска Скопје 9 225 000 3.60 360
3 Комерцијална 7.87 240
Повеќе информации?

Најповолни
хипотекарни кредити

Ранк Банка Лимит (МКД) Камата (НКС) Отплата (Месеци)
1 Силк Роуд 3 000 000 6.45 240
2 Централна Кооперативна 6 100 000 4.4 240
3 Комерцијална 9.37 90
Повеќе информации?