Потрошувачки Кредити | ЕУР Види комплетна ранг листа

ЕВРО | Рангирање за кредити наменети за тековна потрошувачка.
#1
Ненаменски потрошувачки кредит со девизна клаузула

ТТК Банка

Лимит: 15 000 ЕУР
 • При исплата на кредитот 2,0% од износот или мин. 2.000 денари
 • Без жиранти до 600.000 МКД
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ - 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот
#2
Потрошувачки кредит до 15 000 ЕУР со ЕУР клаузула

Комерцијална Банка

Лимит: 15 000 ЕУР
 • 0% надомест за одобрување и администрирање на сите новоодобрени барања за кредит во периодот до 31.12.2018 година
 • 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
#3
Ненаменски потрошувачки кредит со девизна клаузула

Стопанска Банка - Битола

Лимит: 15 000 ЕУР
 • Трошок за аплицирање за кредит 500 МКД
 • Провизија за одобрен кредит 2%

Потрошувачки Кредити | МКД Види комплетна ранг листа

МКД | Рангирање за кредити наменети за тековна потрошувачка.
#1
Потрошувачки кредит

Силк Роуд Банка

Лимит: 900 000 МКД
 • 0 % - провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
 • 0 МКД - надомест за разгледување и обработка на барање
 • Трошоци за меница
 • Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ над 300 000 МКД
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
#2

Банка

#3
Фин кредит

ТТК Банка

Лимит: 600 000 МКД
 • Без жиранти
 • При исплата на кредитот: 0,50% од износот или минимум 1.000 денари (без надоместок за одобрување за поднесени апликации во промотивен период од до 30.09.2018 година)
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот)

Станбени Кредити | ЕУР Види комплетна ранг листа

Рангирање за кредити наменети за купување на стан, куќа или имот.
#1
Станбен кредит

Силк Роуд Банка

Лимит: 150 000 ЕУР
 • Сопствено учество: Минимум 20%; Минимум 15% за купување од градежни компании прифатливи за Банката и со кои Банката има склучено договор за соработка
#2
Супер станбен кредит

ТТК Банка

Лимит: 25 000 ЕУР
 • Без надоместок за одобрување на Супер станбен кредит до 31.07.2018 година
 • Грејс период 12 месеци
 • НИСКА ФИКСНА каматна стапка за првите 3 години
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за обработка на барање
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за предвремена отплата со сопствени средства
#3
Кредит за купување или изградба на недвижен имот

Комерцијална Банка

 • ПРОМОТИВНО ДО 31.12.2018 ГОДИНА: - 0% надомест за одобрување и администрирање - Без трошоци за процена на вредноста на инструментот
 • Без трошоци за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот

Автомобилски Кредити | ЕУР Види комплетна ранг листа

Рангирање за кредити наменети за купување на нови или стари возила.
#1
ЗЛАТЕН автомобилски кредит за клиенти на лично банкарство

НЛБ Тутунска

Лимит: 50 000 ЕУР
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • Минимално учество 20% за возила со вредност над 16 000 ЕУР
 • Манипулативен трошок 6 000 МКД
#2
Автомобилски кредит

Охридска Банка

 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • Минимум учество 25% од износот на кредитот
 • Административен трошок од 1% до 2% од износот на кредитот
#3
Автомобилски кредит со залог на возило

Стопанска Банка Скопје

Лимит: 30 000 ЕУР
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • Ко - кредитобаратели може да бидат лица кои не се членови на потесно семејство
 • Минимално учество 25% од вредноста на возилото во износ над 16 000 ЕУР

Хипотекарни Кредити | ЕУР Види комплетна ранг листа

Рангирање за кредити со услов заложба на имот.
#1
Ненаменски потрошувачки кредит со залог на недвижен имот

ТТК Банка

 • Износ: во зависност од кредитоспособноста и проценетата вредност на заложениот имот (1:1,2 до 1:3 во зависност од атрактивноста на објектот)
 • Вклучен грејс период до 6 месеци
 • За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот на долгот (однапред на главниот долг на кредитот)
#2
Потрошувачки Хипотекарен кредит

Силк Роуд Банка

Лимит: 50 000 ЕУР
 • Промотивен период до 31.12.2018 година
 • Грејс период до 6 месеци
 • 0% провизија за предвремена отплата ако кредитот е отплатен со сопствени средства
#3
Хипотекарен кредит без животно осигурување

Халк Банка

Лимит: 150 000 ЕУР
 • Трошоци за кредитот: 350 мкд
 • Кредитна способност: 1/2 од вкупните месечни примања со можност на ко-кредитобарател.

Кредитни Картички Види комплетна ранг листа

Рангирање на условите и давачките за картички.
#1
Master card standard

Шпаркасе Банка

#2
Visa clasic

Шпаркасе Банка

#3
Master card standard

Стопанска Банка Скопје