Потрошувачки Кредити | ЕУР Види комплетна ранг листа

ЕВРО | Рангирање за кредити наменети за тековна потрошувачка.
#1
ПРЕМИУМ СМАРТ - Ненаменски потрошувачки кредит со девизна клаузула

ТТК Банка

Лимит: 10 000 ЕУР
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК ЗА ОДОБРУВАЊЕ до 31.3.2016 ГОДИНА за ненаменски потрошувачки кредит во денари
 • БЕЗ ЖИРАНТИ до 600 000 МКД, во зависност од висината на месечните примања
 • МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ - 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот
 • Во кредитот не може да се вклучат кокредитобаратели
 • За жирантите важат истите услови како за кредитобарателот
 • Минималните месечни примања на кредитобарателот и жирантите не смее да бидат под 9.000 денари при аплицирање за кредитниот производ
#2
Потрошувачки кредит до 10 000 ЕУР со ЕУР клаузула

Комерцијална Банка

Лимит: 10 000 ЕУР
 • 2% надомест за одобрување на кредитот (минимум 500,00 денари, максимум 150.000,00 денари)
 • 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
#3
Кеш кредит со девизна клаузула

Охридска Банка

Лимит: 10 000 ЕУР
 • До 10 000 ЕУР без жиранти, со извршна меница
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • За клиенти на платен список за кредит над 5000 ЕУР и над 36 месеци еден жирант

Потрошувачки Кредити | МКД Види комплетна ранг листа

МКД | Рангирање за кредити наменети за тековна потрошувачка.
#1
Потрошувачки кредит

Силк Роуд Банка

Лимит: 900 000 МКД
 • промотивен период до 30.09.2016
 • 0 % - провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
 • 0 МКД - надомест за разгледување и обработка на барање
 • Трошоци за меница
 • Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ над 300 000 МКД
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
#2
Кеш експрес денарски кредит

Охридска Банка

Лимит: 600 000 МКД
 • До 600 000 МКД без жиранти, со извршна меница
 • За вработени во јавна администрација и вработени во селектирани институции, за кредит до 480 000 МКД и до 60 месеци, без жиранти
 • За лојални клиенти и останати клиенти со чиј работодавец постои спогодба за соработка за кредит до 300 000 МКД и до 36 месеци без жиранти
 • Административен трошок 1% за повластени клиенти
 • Трошок за меница од 100 до 500 МКД
 • Трошок за апликација 200 МКД
 • Трошок за одржување на трансакциска сметка 18 МКД месечно
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • За вработени во јавна администрација и вработени во селектирани институции, за кредит над 480 000 МКД и над 60 месеци 1 жирант
 • За лојални клиенти и останати клиенти со чиј работодавец постои спогодба за соработка за кредит над 300 000 МКД и над 36 месеци 1 жирант
#3
Кредитен пакет "Доверба"

Централна Кооперативна

Лимит: 1 200 000 МКД
 • До 600 000 МКД без жиранти (за кредитобаратели со плата над 40 000 МКД)
 • До 300 000 МКД без жиранти (за кредитобаратели со плата над 20 000 МКД)
 • Над 600 000 МКД двајца жиранти
 • 600 МКД провизија за барање на кредит
 • 2% провизија за обработка, еднократно врз одобрениот износ. Провизијата се задржува од одобрениот кредит при неговото искористување
 • 0,5% провизија при рефинансирање на кредити од други банки

Станбени Кредити | ЕУР Види комплетна ранг листа

Рангирање за кредити наменети за купување на стан, куќа или имот.
#1
Станбен кредит

Силк Роуд Банка

Лимит: 150 000 ЕУР
 • Промотивен период до 30.09.2016
 • 0 % провизија за администрирање
 • 0 МКД - надомест за разгледување и обработка на барањето
 • Без трошоци за проценка
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • Два кокредитобаратели, еден жирант
 • Сопствено учество: Минимум 20%; Минимум 15% за купување од градежни компании прифатливи за Банката и со кои Банката има склучено договор за соработка
#2
Супер станбен кредит

ТТК Банка

Лимит: 30 000 ЕУР
 • Намален надоместок за одобрување 0,65% мин. 6.000 денари за станбени кредити во висина до 30.000 еур; 0,5% за станбени кредити во висина над 30.000 еур за поднесени апликации во промотивен период од 1.10.2016 година до 31.12.2016 година
 • За предвремена ликвидација 0% од износот на предвреме вратен главен долг (во случај кредитот да се рефинансира со кредит од друга банка - 3% на предвреме вратениот главен долг)
 • Грејс период 12 месеци
 • Без трошоци за проценка во првата година
 • 10% сопствено учество
 • Трошоци за проценка на вредноста на недвижниот имот согласно тарифата на овластен проценител
#3
Кредит за купување или изградба на недвижен имот

Комерцијална Банка

 • Промотивно до 31.03.2016:-Станбен кредит со ЕУР клаузула со 2,9% годишна, фиксна каматна стапка за првите 3 години и 6,85% годишна, променлива за остатокот на периодот на отплата. - 0% надомест за одобрување и администрирање за сите одобрени барања за станбен кредит со ЕУР клаузула. - Без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедувањето за сите oдобрени станбени кредит со ЕУР клаузула.
 • Без трошоци за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
 • Во кредитот може да се вклучат уште двајца кредитобаратели кои не мора да се во роднинска врска, но мора да се кредитоспособни
 • Хипотека на недвижен имот во вредност од 120% до 140% од износот на кредитот

Автомобилски Кредити | ЕУР Види комплетна ранг листа

Рангирање за кредити наменети за купување на нови или стари возила.
#1
ЗЛАТЕН автомобилски кредит за клиенти на лично банкарство

НЛБ Тутунска

Лимит: 50 000 ЕУР
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • Без ко - кредитобаратели (може да се вклучат по потреба)
 • Минимално учество 30% за возила со вредност над 16 000 ЕУР
 • Манипулативен трошок 6 000 МКД
#2
Автомобилски кредит

Охридска Банка

 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • Минимум учество 25% од износот на кредитот
 • Од 1% до 2% од износот на кредитот
#3
Автомобилски кредит со залог на возило

Стопанска Банка Скопје

Лимит: 30 000 ЕУР
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • Ко - кредитобаратели може да бидат лица кои не се членови на потесно семејство
 • Минимално учество 25% од вредноста на возилото во износ над 16 000 ЕУР

Хипотекарни Кредити | ЕУР Види комплетна ранг листа

Рангирање за кредити со услов заложба на имот.
#1
Потрошувачки Хипотекарен кредит

Силк Роуд Банка

Лимит: 50 000 ЕУР
 • Промотивно до 30.09.16 - 0 % провизија за администрирање на кредит, 0 МКД надомест за обработка и разгледување на барањето, без провизија за рефинасирање на кредити од други банки
 • Грејс период до 6 месеци
 • 0% провизија за предвремена отплата ако кредитот е отплатен со сопствени средства
 • Вредност на хипотеката: 200% од вредноста на кредитот, зависно од локацијата и состојбата на недвижниот имот
 • 3% провизија за предвремена отплата ако кредитот е рефинансиран со кредит од друга Банка
#2
Хипотекарен кредит за повеќе намени

Халк Банка

Лимит: 150 000 ЕУР
 • Трошоци за кредитот: 1 % од износот на кредитот
 • Хипотека на недвижен имот во вредност од 1:1 до 1:1.5 од износот на кредитот, меница и менична изјава, со можност на кокредитобаратели
 • Кредитна способност: 1/2 од вкупните месечни примања со можност на ко-кредитобарател.
#3
Хипотекарен кредит

Охридска Банка

Лимит: 50 000 ЕУР
 • Предвремена отплата - 0% за клиенти со повластени услови
 • За предвремена отплата трошоци од 2%
 • Административен трошок 2% минимум 100 ЕУР
 • Трошоци за проценка: 2 000 МКД

Кредитни Картички Види комплетна ранг листа

Рангирање на условите и давачките за картички.
#1
Master card standard

Шпаркасе Банка

#2
Visa clasic

Шпаркасе Банка

#3
Master card standard

Стопанска Банка Скопје