Потрошувачки Кредити | ЕУР Види комплетна ранг листа

ЕВРО | Рангирање за кредити наменети за тековна потрошувачка.
#1
Ненаменски потрошувачки кредит со девизна клаузула

ТТК Банка

Лимит: 15 000 ЕУР
 • Намален надоместок за одобрување 1,00% мин.2.000 денари за одобрен износ над 300.000 денари за поднесени апликации во промотивен период од 01.10.2017 година до 31.12.2017
 • Без жиранти до 600.000 МКД, во зависност од висината на месечните примања
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ - 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот
 • За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот)
#2
Потрошувачки кредит до 10 000 ЕУР со ЕУР клаузула

Комерцијална Банка

Лимит: 10 000 ЕУР
 • ПРОМОТИВНО ДО 31.12.2017 -0% надомест за одобрување и администрирање на сите новоодобрени барања за кредит во периодот до 31.12.2017 година
 • 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
#3
Ненаменски потрошувачки кредит со девизна клаузула

Стопанска Банка - Битола

Лимит: 15 000 ЕУР
 • БЕЗ ЖИРАНТИ - до 5.000 ЕУР за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката
 • СО 1 ЖИРАНТ - од 5.000 до 10.000 ЕУР- за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката
 • СО 1 ЖИРАНТ - до 5.000 ЕУР за вработени во останати приватни фирми
 • СО 2 ЖИРАНТИ - од 10.000 ЕУР до 15.000 ЕУР - за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката
 • СО 2 ЖИРАНТИ - од 5.000 до 7.500 ЕУР за вработени во останати приватни фирми
 • Трошок за аплицирање за кредит 200 МКД
 • Провизија за одобрен кредит 2%

Потрошувачки Кредити | МКД Види комплетна ранг листа

МКД | Рангирање за кредити наменети за тековна потрошувачка.
#1
Потрошувачки кредит

Силк Роуд Банка

Лимит: 900 000 МКД
 • Промотивен период од 01.09.2017 до 31.12.2017
 • 0 % - провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
 • 0 МКД - надомест за разгледување и обработка на барање
 • Трошоци за меница
 • Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ над 300 000 МКД
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
#2
ФИН кредит

ТТК Банка

Лимит: 600 000 МКД
 • Без жиранти
 • При исплата на кредитот: 0,50% од износот или минимум 1.000 денари (Без надоместок за одобрување на кредитот во промотивен период од 1.10.2017 година до 31.12.2017)
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ - 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот
 • За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот)
#3
Нај Нај кеш денарски кредит

Охридска Банка

Лимит: 900 000 МКД
 • До 600 000 МКД без жиранти, со извршна меница
 • За кредити од 600.000 - 900.000 МКД - 1 жирант или солемнизиран договор
 • Административен трошок 0% од 01.04 до 31.07.2017
 • Трошок за меница од 100 до 500 МКД
 • Трошок за апликација 0 МКД во период од 01.04 до 31.07.2017
 • Трошок за одржување на трансакциска сметка 26 МКД месечно
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • ПОНУДА 1: фиксна КС за 12 месеци + фиксна КС од 13. до 95. месец Каматната стапка е фиксна за првата година, од 5,75% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ од 6,12%); до 8,00% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 9,71%). Каматната стапка од 13. до 95. месец е фиксна и изнесува 8,45% за кредити со кредитно животно осигурување до 10,00% за кредити без животно осигурување. (СВТ 9,71%)
 • ПОНУДА 2: фиксна КС за 24 месеци + фиксна КС од 25. до 95. месец Каматната стапка е фиксна за првите 24 месеци, од 6,10% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ од 6,44%); до 7,95% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 9,49%). Каматната стапка од 25. до 95. месец е фиксна и изнесува 8,25% за кредити со кредитно животно осигурување до 9,75% за кредити без животно осигурување. (СВТ од 9,49%)
 • ПОНУДА 3: фиксна КС за 48 месеци + фиксна КС од 49. до 95. месец Каматна стапка е фиксна за првите 48 месеци, од 6,45% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ од 6,91%); до 8,95% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 8,95%). Каматната стапка од 48. до 95. месец е фиксна и изнесува 7,75% за кредити со кредитно животно осигурување до 9,45% за кредити без животно осигурување. (СВТ од 8,95%)

Станбени Кредити | ЕУР Види комплетна ранг листа

Рангирање за кредити наменети за купување на стан, куќа или имот.
#1
Станбен кредит

Силк Роуд Банка

Лимит: 150 000 ЕУР
 • Сопствено учество: Минимум 20%; Минимум 15% за купување од градежни компании прифатливи за Банката и со кои Банката има склучено договор за соработка
#2
Супер станбен кредит

ТТК Банка

Лимит: 25 000 ЕУР
 • • Намален надоместок за одобрување 0,65% мин. 6.000 денари за станбени кредити во висина до 30.000 еур; 0,5% за станбени кредити во висина над 30.000 еур за поднесени апликации во промотивен период од 01.10.2017 година до 31.12.2017 година;
 • Грејс период 12 месеци
 • Износ и Учество - над 5.000 евра во денарска противвредност, во зависност од кредитоспособноста, од 5.000 евра до 25.000 евра во денарска противвредност за реновирање, адаптација, реконструкција на станбен простор
 • 10% сопствено учество
 • БЕЗ ТРОШОЦИ за процена
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за обработка на барање
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за предвремена отплата со сопствени средства
#3
Кредит за купување или изградба на недвижен имот

Комерцијална Банка

 • ПРОМОТИВНО ДО 31.12.2017 ГОДИНА: - 0% надомест за одобрување и администрирање за сите одобрени барања за станбен кредит со ЕУР клаузула. - Без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедувањето за сите oдобрени станбени кредит со ЕУР клаузула.
 • Без трошоци за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
 • Во кредитот може да се вклучат уште двајца кредитобаратели кои не мора да се во роднинска врска, но мора да се кредитоспособни
 • Хипотека на недвижен имот во вредност од 120% до 140% од износот на кредитот

Автомобилски Кредити | ЕУР Види комплетна ранг листа

Рангирање за кредити наменети за купување на нови или стари возила.
#1
ЗЛАТЕН автомобилски кредит за клиенти на лично банкарство

НЛБ Тутунска

Лимит: 50 000 ЕУР
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • Без ко - кредитобаратели (може да се вклучат по потреба)
 • Минимално учество 30% за возила со вредност над 16 000 ЕУР
 • Манипулативен трошок 6 000 МКД
#2
Автомобилски кредит

Охридска Банка

 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • Минимум учество 25% од износот на кредитот
 • Од 1% до 2% од износот на кредитот
#3
Автомобилски кредит со залог на возило

Стопанска Банка Скопје

Лимит: 30 000 ЕУР
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • Ко - кредитобаратели може да бидат лица кои не се членови на потесно семејство
 • Минимално учество 25% од вредноста на возилото во износ над 16 000 ЕУР

Хипотекарни Кредити | ЕУР Види комплетна ранг листа

Рангирање за кредити со услов заложба на имот.
#1
Ненаменски потрошувачки кредит со залог на недвижен имот

ТТК Банка

 • • Износ: во зависност од кредитоспособноста и проценетата вредност на заложениот имот (1:1,2 до 1:3 во зависност од атрактивноста на објектот)
 • Вклучен грејс период до 6 месеци
 • Во кредитот може да се вклучат до двајца кредитоспособни ко – кредитобаратели
 • МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ – ½ од месечните нето-примања на кредитобарателот
 • За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот на долгот (однапред на главниот долг на кредитот)
 • За предвремена делумна отплата 3% провизија од превреме уплатениот износ
 • За предвремена целосна отплата 3% провизија од предвреме вратениот главен долг
#2
Потрошувачки Хипотекарен кредит

Силк Роуд Банка

Лимит: 50 000 ЕУР
 • Промотивен период до 31.12.2017
 • Грејс период до 6 месеци
 • 0% провизија за предвремена отплата ако кредитот е отплатен со сопствени средства
 • Вредност на хипотеката: 143% - 200% од вредноста на кредитот, зависно од локацијата и состојбата на недвижниот имот и согласно доставената вредност за проценка на недвижниот имот извршена од авторизиран проценител прифатен од Банката
 • 3% провизија за предвремена отплата ако кредитот е рефинансиран со кредит од друга Банка
#3
Хипотекарен кредит за повеќе намени

Халк Банка

Лимит: 150 000 ЕУР
 • Трошоци за кредитот: 1 % од износот на кредитот
 • Хипотека на недвижен имот во вредност од 1:1 до 1:1.5 од износот на кредитот, меница и менична изјава, со можност на кокредитобаратели
 • Кредитна способност: 1/2 од вкупните месечни примања со можност на ко-кредитобарател.

Кредитни Картички Види комплетна ранг листа

Рангирање на условите и давачките за картички.
#1
Master card standard

Шпаркасе Банка

#2
Visa clasic

Шпаркасе Банка

#3
Master card standard

Стопанска Банка Скопје