• Сите одговори на едно место...
 • Кој е најдобар кредит за тебе?
 • Каде има најповолни услови за штедење?
 • Која е најповолна кредитна картичка?
 • Каде осигурувањето е најефтино?

Хипотекарни Кредити | МКД

  #1
  Потрошувачки Хипотекарен кредит

  Силк Роуд Банка

  Лимит: 3 000 000 МКД
  • Промотивно до 30.09.16 - 0 % провизија за администрирање на кредит, 0 МКД надомест за обработка и разгледување на барањето, без провизија за рефинасирање на кредити од други банки
  • Грејс период до 6 месеци
  • 0% провизија за предвремена отплата ако кредитот е отплатен со сопствени средства
  • Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 50%
  • Вредност на хипотеката: 143% - 200% од вредноста на кредитот, зависно од локацијата и состојбата на недвижниот имот
  #2
  Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со хипотека

  Централна Кооперативна

  Лимит: 6 100 000 МКД
  • Провизија при одобрување на кредитот 1.50% од одобрениот износ под 30.000,-ЕУР (минимум 2.000 МКД)
  • Провизија при одобрување на кредитот 2.0% еднократно од одобрениот износ над 30.000,- ЕУР
  • 1 000 МКД провизија – Барање за кредит
  • 4% - провизија за обработка еднократно врз одобрениот износ при рефинансирање хипотекарни кредити од други банки
  • 900 МКД за промена на амортизациониот план по барање на клиентот
  • 200 МКД провизија за известување за секој неплатен долг
  • Трошоци за осигурување
  • Трошоци за проценка на недвижниот имот
  • Нотарски трошоци
  • Трошоци за интеркаларна камата
  • БЕЗ ПРОВИЗИЈА при рефинансирање кредит од друга банка
  #3
  Потрошувачки кредит со залог на хипотека

  Еуростандард Банка

  Лимит: 7 380 000 МКД
  • Надоместоци за предвремена отплата на кредитот до 2% на преостанато салдо на главница
  • Надоместоци: до 1,0% фиксно, однапред за управување со кредитот и други трошоци за Банката, минимум 1 000 денари
  #4
  Кредит врз основа на хипотека на недвижен имот

  Комерцијална Банка

  • Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
  • Можност за користење на грејс период до 12 месеци
  • Во кредитот може да се вклучат уште двајца кредитобаратели кои не мора да се во роднинска врска
  • Хипотека на недвижен имот во вредност од 140% од износот на кредитот
  #5
  Потрошувачки кредит до 60.000 ЕУР

  Стопанска Банка Скопје

  Лимит: 60.000 ЕУР
  • Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
  • Без депозит, без жиранти, без административни забрани, без меница
  • Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство
  • Трошоци за проценка: 2 500 или 5 000 МКД (во зависност од локација) еднократно, на имотот кој се дава под хипотека
  #6
  Хипотекарен кредит

  УНИ Банка

  Лимит: 900 000 МКД
  • Дополнителни приходи кои можат да се документираат се земаат во предвид при оценка на кредитоспособноста на клиентите по оценка на Банката
  • Провизија од 5 % за предвремена отплата
  • 1.25% еднократна провизија на одобрениот кредит
  • Манипулативни трошоци и разгледување на кредитното барање 1 200 мкд
  #7
  Хипотекарен кредит со денарска клаузула

  Шпаркасе Банка

  Лимит: 24 600 000 МКД
  • Провизија за одобрување на кредитот е 1,25% од одобрениот износ или 0,5% кога со отплатата се врши рефинансирање на изложености на клиентот во друга банка
  #8
  Хипотекарен потрошувачки кредит

  НЛБ Тутунска

  Лимит: 1 800 000 МКД
  • Без жиранти
  • Грејс период до 12 месеци
  • Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба)
  • Манипулативен трошок 2% еднократна провизија
  • Трошоци за проценка 2 000 МКД
  • Трошоци за предвремена отплата При целосна отплата: 2 000 МКД, При делумна отплата: - за уплата поголема од 5% - 2 000 МКД; - за уплата помала од 5% - 4 000 МКД
  • Хипотека на недвижен имот во сооднос минимум 3:1