• Сите одговори на едно место...
 • Кој е најдобар кредит за тебе?
 • Каде има најповолни услови за штедење?
 • Која е најповолна кредитна картичка?
 • Каде осигурувањето е најефтино?

Пензионерски Кредити | МКД

  #1
  Сребрен потрошувачки кредит

  НЛБ Тутунска

  Лимит: 600 000 МКД
  • Без жиранти за кредити до 300.000 МКД
  • 1 кредитоспособен жирант за кредити од 300.000 до 450.000 МКД
  • 2 кредитоспособни жиранти за кредити од 4500.000 до 600.000 МКД
  • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ, минимум 1.000 МКД - без манипулативни трошоци до 30.09.2017
  • 600 МКД - се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не
  • Трошок за полиса од незгоди: 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)
  #2
  Потрошувачки кредит за пензионери

  Халк Банка

  Лимит: 600 000 МКД
  • Трошоци за кредитот: 2 000 МКД
  • 150,00 МКД апликација за кредит
  • 350,00 МКД (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања), меничен бланкет.
  • Годините на старост и рокот на кредитот да не надминуваат 70 години.
  #3
  Потрошувачки кредит за пензионери

  Шпаркасе Банка

  Лимит: 300 000 МКД
  • За кредит до 120.000 МКД без жиранти
  • За кредит од 120 001 МКД до 300 000 МКД еден жирант
  #4
  Потрошувачки кредит за пензионери

  Стопанска Банка - Битола

  Лимит: 200 000 МКД
  • До 120 000 МКД без жиранти
  • Без трошоци за предвремена отплата
  • Можност за вклучување еден ко-кредитобарател
  • Од 120 000 - 200 000 МКД еден жирант
  • Над 200 000 МКД двајца жиранти
  • Провизија за одобрен кредит од 1% за наменски и до 2% за ненаменски кредит
  #5
  Кредит за пензионери

  Комерцијална Банка

  Лимит: 350 000 МКД
  • Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
  • Трошок 2% од износот на кредитот, минимум 500,00 денари
  • трошоци за меница
  • 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
  #6
  Потрошувачки кредит без обезбедување

  Стопанска Банка Скопје

  Лимит: 920 000 МКД
  • 500 МКД апликативни трошоци
  • 2% Административни трошоци, еднократно од одобрениот износ на кредит
  #7
  Пензионерски кредит

  УНИ Банка

  Лимит: 180 000 МКД
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • 2% еднократна провизија на одобрениот кредит
  • 600 Денари за манипулативни трошоци и за разгледување на кредитното барање