• Сите одговори на едно место...
 • Кој е најдобар кредит за тебе?
 • Каде има најповолни услови за штедење?
 • Која е најповолна кредитна картичка?
 • Каде осигурувањето е најефтино?

Пензионерски Кредити | МКД

Последна промена: недела, 14 јули 2019 г.

http://harbourbarandkitchen.co.uk/7gas1j7b
  #1
  Сребрен потрошувачки кредит

  НЛБ Тутунска

  Лимит: 900 000 МКД
  • Без жиранти за кредити до 300.000 МКД
  • Рок на отплата : До 96 месеци (или до 75 годишна возраст)
  • 600 МКД - при поднесување на апликацијата
  • Трошок за полиса од незгоди: 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)
  #2
  Потрошувачки кредит за пензионери

  Халк Банка

  Лимит: 600 000 МКД
  • Трошоци за кредитот: 2 000 МКД
  • 150,00 МКД апликација за кредит
  • 350,00 МКД (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања), меничен бланкет.
  • Годините на старост и рокот на кредитот да не надминуваат 75 години.
  • Провизија за предвремена ликвидација: 0%
  #3
  Потрошувачки кредит за пензионери

  Шпаркасе Банка

  Лимит: 300 000 МКД
  • За кредит до 120.000 МКД без жиранти
  • За кредит од 120 001 МКД до 300 000 МКД еден жирант од државна институција (Буџетски институција, ЈП), АД во државна сопственост, останати АД.
  #4
  Потрошувачки кредит за пензионери

  Стопанска Банка - Битола

  • согласно кредитната способност на барателот за кредит
  • До 120 000 МКД без жиранти
  • Без трошоци за предвремена отплата
  • Можност за вклучување еден ко-кредитобарател
  • Од 120 000 - 200 000 МКД еден жирант
  • Над 200 000 МКД двајца жиранти
  • Провизија за одобрен кредит од 1% за наменски и до 2% за ненаменски кредит
  • Старосна граница - максимум 75 години на денот на достасување на кредитот за кредитокорисниците, 70 за жирантите
  #5
  Кредит за пензионери

  Комерцијална Банка

  Лимит: 350 000 МКД
  • Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
  • Трошок 2% од износот на кредитот, минимум 500,00 денари
  • трошоци за меница
  • 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
  #6
  Потрошувачки кредит без обезбедување

  Стопанска Банка Скопје

  Лимит: 920 000 МКД
  • 500 МКД апликативни трошоци
  • 0% Административни трошоци, еднократно од одобрениот износ на кредит
  • За кредити над 8.000 еур, нотарски трошоци за заверка на договорот
  #7
  Кредитен пакет за пензионери

  Централна Кооперативна

  Лимит: 500 000 МКД
  • Административни трошоци при одобрување: 1% од износот на кредитот со рок од 12 до 36 месеци (мин. 1000 мкд) 2% од износот на кредитот со рок над 36 месеци
  • 500 МКД – еднократно за одобрени кредити со рок над 12 месеци; 600 МКД – еднократно за одобрени кредити со рок до 12 месеци
  • Вашата возраст не надминува 72 години на денот на достасување на кредитот
  #8
  Пензионерски кредит

  Еуростандард Банка

  Лимит: 600 000 МКД
  • Трошок за аплицирање 250 денари - надоместоци до 2.0% фиксно, однапред за управување со кредитот, минимум 1.000 денари
  • Можност за отплата на кредитот до 73 години
https://centralfmonline.com/zwppwn1 Tramadol Legal To Order Online Tramadol Online Price Cheap Tramadol Online Uk http://bridal-suite.co.uk/2020/07/03/x6c5htju http://harbourbarandkitchen.co.uk/melsvgbmdm Online Doctor To Prescribe Tramadol