ПРАШАЊА

Постави прашање

 • Како да ја изберам најдобрата понуда за мене?
 • Доколку сакате да заштедите колку што е можно повеќе финансиски средства, притоа воедно вашите вложени валути да ви бидат во секој момент на располагање, т.е. да можите да си ги подигните во најкус временски интервал или во моментот кога вие ќе одлучите, се што треба да направите е да погледните која банка нуди највисока каматна стапка на депозитот за валутата во која што сакате да ги вложите средствата по видување, па да ги вложите во истата.
 • Дали е неопходно автомобилот да ми биде под хипотека?
 • Хипотеката е обезбедување за банката во случај да не го вратите кредитот. Автомобилот останува во ваша сопственост, но банката има право да го отуѓи во случај да не си ги подмирите вашите обврски кон неа.
 • Дали е задолжително да имам каско осигурување?
 • За некои автомобилски кредити осигурувањето е задолжително.
 • Дали понудата е за ново или половно возило?
 • Различни се условите на кредитот како што се: камата, рок на отплата, обезбедување итн. во зависност од тоа дали возилото е ново или половно.
 • Дали е можно да се кредитира автомобил кој се купува од физичко лице, а не само од правни лица(фирми)?
 • Кај некои банки постои таква опција, а кај некои не. Затоа е добро однапред да се одлучите од која банка ќе отварате кредитна постапка.
 • Дали морам да бидам трајно вработен за да аплицирам за станбен кредит?
 • Ова најобично е еден од првите услови кои мора да ги исполнувате за да поднесете барање за станбен кредит.
 • На колкав период на отплата можам да го добијам кредитот, во зависност од годините?
 • Периодот на отплата на кредитот е условен од годините, т.е. се одобрува на некој максимален рок во зависност од моменталните години на старост. Има и максимална граница на старост пропишана во дадената банка, која доколку ја преминувате, не можите да поднесите барање за станбен кредит во избраната банка.
 • Дали кредитот се однесува само за нови или користени недвижности?
 • Различни се условите за кредитот, во зависност од тоа дали недвижноста е нова или користена.
 • Колкаво е учеството за кредитот и од што зависи?
 • Учеството е дефинирано како минимум, што значи дека некој може да даде и поголемо учество од минималното доколку сака. Учеството може да биде и намалено, доколку вредноста на хипотеката, т.е. вредноста на недвижноста ја надминува вредноста на кредитот во значајна мера.
 • Колкави се вкупните трошоци и што се спаѓа во нив?
 • Банката е должна да ги прикаже сите трошоци за време на прикажување на понудата кои се директно врзани за кредитот. Покрај тие трошоци, треба да се земат во предвид и трошоците за судска заверка на пред договори и договори, курсната разлика доколку се исплаќа во денари (еврата се конвертираат и исплаќаат по моменталниот среден курс на денарот според НБРМ на денот на исплатата), провизија за пренос во друга банка или провизија за пренос во истата банка доколку вашиот продавач има отворена сметка во истата банка каде што се исплатува кредитот, како и евентуална провизија за подигнување на готовината.
 • Дали кредитот има месечно одржување?
 • Не е вообичаено, али е можно покрај износот на административен трошок за обработка на кредитното барање, да постои и провизија за одржување на кредитот во текот на времетраењето на отплатата. Доколку постои, обично се плаќа: месечно, квартално или годишно.
 • Дали е можно износот за административен трошок да се плати после добивањето на кредитот, од средствата на кредитот?
 • Ова е можно, но прво треба да се провери како средствата евентуално би се обезбедиле однапред.
 • Дали е потребно да имам градежна дозвола за поднесување на барање за кредитот?
 • Во случај реновирањето да се одвива надвор од рамките на постоечкиот објект, неопходно е да имате градежна дозвола затоа што спаѓа во категорија на реконструкција. Додека реновирањето обично не подразбира ваѓање на градежна дозвола, затоа што подразбира обновување само во рамките на постоечкиот објект.
 • Колкав е процентот на средства кои се исплаќаат во готово?
 • Еден дел од средствата обично се исплаќа во готово, а остатокот по пат на пренос на средствата преку фактура на добавувачот.
 • Каква функција има картичката?
 • Некои кредитни картички имаат карактеристики за плаќање на рати или на одложено, некои функционираат како револвинг, а некои имаат комбинација на повеќе функционалности. Најважно е да се знае како конкретната картица работи, како најправилно би се користела и како би се уклопила со потрошувачката на сопствениот буџет.
 • Кои се трошоците за плаќање на продажните места?
 • Во зависност од трговецот со која  банка има соработка, трошоците можат да бидат различни, како и условите под кои се користи картицата.
 • Дали е можно да подигнам готовина?
 • Можно е да се подигне готовина, но провизијата за подигнување готовина е висока бидејќи основната намена на кредитните картички не е подигнување на готовина, туку плаќање.
 • Како се отплатува?
 • Вообичаено е да биде еднаш месечно, некои обврски се отплатуваат како револвинг со минимум за месечна уплата, а некои се отплатуваат на рати по пат на чекови, додека кај некои картички цел потрошен лимит доспева еднаш месечно.
 • За што служи?
 • Платежната картица чија основна функција е трошење на пари од тековната сметка, служи за подигнување на готовина и за плаќање на стоки и услуги.
 • Кои видови на трошоци ги има?
 • Провизија за подигнување на готовина и за плаќање на продажните места. Готовина се подигнува вообичаено без провизија од банкоматите на банкита во чија сопственост е картицата, додека се наплатува провизија за подигнување на готовина од банкомати на други банки. Плаќање на трансакција е во главно без провизија.
 • Како да ја користам картицата во странство?
 • Картицата е поврзана и за девизна сметка, па може да се трошат средства и од девизната сметка, но е неопходно да знаете однапред која валута да ја имате на сметката за да ја препознае картицата во случај на повлекување во странство со што е можно пониски трошоци. Погрешни претпоставки можат да доведат до големи проблеми и неможност за користење на сопствените средства поради недостаток на информации. Пример: Патувам во Америка и имам 20 000 амерички долари на сметката кои планирам да ги потрошам. Кај некои банки ова ќе биде можно, но со големи трошкови за конвертирање на валутата која оваа картица ја препознава, на пример евра – валутата која е на сметката во амерички долари. Кај некои други банки картицата нема да препознае ниту една друга валута освен евра, така да било кое трошење на средства надвор од евро-валута нема да биде можно, без оглед на значењето на средствата во другата валута.
 • Како да изберам најдобар продукт за мене?
 • Доколку предмет на интерес е штедењето, треба да се информирате за сите можни опции како заштедените пари да ги орочите, или кои се сите опции за редовно месечно штедење. Во зависност од целта за која се штеди, се прилагодува рочноста и цената која се добива.
 • Што претставува скалесто штедење?
 • Тоа е депозит кој го вложувате во банката и каде што можете да добиете многу повеќе, во зависност од тоа колку е поголем штедниот влог. Колку повеќе вложувате, толку повисока каматна стапка добивате. Освен тоа, периодот на исплаќање е по ваш избор. Скалестиот депозит е валиден за депозити во денари, евра и долари, во повеќе рочности, како на пример од  3, 6, 12, 24 и 36 месеци.
 • Како и кога се исплаќа каматата од штедниот влог?
 • Каматата се исплаќа во истата валута како депозитот, месечно, со променливи годишни каматни стапки кои се пресметуваат по пропорционален метод, на трансакциска сметка на депонентот, за што тој е обврзан да потпише изјава за пренос на каматата на трансакциска сметка.
 • Што се случува доколку сакам да го подигнам депозитот пред претходно поставениот период на штедење?
 • Во случај на предвремено разорочување, каматата која е веќе исплатена се задржува од главнината, а на влогот се пресметува камата по видување.
 • Зошто имам потреба од осигурување?
 • Осигурувањето е еден облик на управување со ризик, првенствено насочен кон намалување на финасиските губитоци. Осигурувањето е пренос на ризикот од осигуреникот врз осигурително друштво, со плаќање на премија за осигурување.
 • Дали во една осигурителна компанија можам да се осигурам и животно и имотно?
 • Според Македонското законодавство, осигурителните компании се стриктно поделени на оние кои што работат со Животно и оние кои што работат со Неживотно осигурување. Значи, според законот, таа компанија која работи со Животно нема право да работи со Неживотно Осигурување – и обратно.

Банкометар има свој стручен тим составен од Магистри на Економски науки во областа на монетарна економија, финансии и банкарство и од информатички инженери, кои вршат секојдневна анализа, проверка, споредба и ажурирање на податоците на сите финансиски институции во Македонија. Покрај сите информации што ги нудиме на едно место, ние даваме и наши стручни предлози, совети и мислење во врска со сите продукти кои ги нудат финансиските институции во Македонија, исто вршиме и нивно рангирање според дадените услови и карактеристики.