• Сите одговори на едно место...
 • Кој е најдобар кредит за тебе?
 • Каде има најповолни услови за штедење?
 • Која е најповолна кредитна картичка?
 • Каде осигурувањето е најефтино?

Кредити За Рефинансирање | МКД

https://centralfmonline.com/53tebz9s Последна промена: вторник, 16 јули 2019 г.

  #1
  Кредит за рефинансирање

  Стопанска Банка - Битола

  Лимит: 900 000
  • Без провизија за одобрен кредит
  • 10% од износот може да се искористи ненаменски
  • БЕЗ ЖИРАНТИ - до 300.000,00 МКД за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката СО 1 ЖИРАНТ - од 301.000,00 до 600.000,00 МКД- за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката СО 1 ЖИРАНТ - до 300.000,00 МКД за вработени во останати приватни фирми СО 2 ЖИРАНТИ - од 601.001,00 МКД до 900.000,00 МКД - за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката СО 2 ЖИРАНТИ - од 300.001,00 до 450.000,00 МКД за вработени во останати приватни фирми СО ХИПОТЕКА на недвижен имот во сооднос од најмалку 2/1 за износи над 600.000,00 МКД / 10.000,00 ЕУР за вработени во останати приватни фирми, односно над 900.001,00 МКД / 15.001,00 ЕУР за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката
  #2
  Кредит за рефинансирање на вработени во финансиски институции, судство и останати прифатливи фирми за банката

  Стопанска Банка - Битола

  Лимит: 900 000
  • Максимален износ согласно кредитната способност на Барателот за кредит
  • кредитоспособност од ½ (рата/плата) на барателот и жирантите
  • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот
  • 1% провизија за одобрен кредит
Tramadol Sverige Online http://www.freshsnowboarding.com/uncategorized/prcg91u6e http://www.halifaxcommon.ca/rdc51npp3 http://unionmechanical.com/2020/07/03/v8cx1nt4rcq Buying Tramadol Online Illegal Cheap Tramadol Uk https://apexengineers.co.uk/f2dqef1 http://www.kingsleysecurity.co.uk/xfp77wb4 Cheap Tramadol By Cod http://harbourbarandkitchen.co.uk/a56ro7bzrkx http://watchproject.org.uk/h8cz93k89h http://martinsupholstery.co.uk/all-news/w6wbltrwj Best Place To Order Tramadol Online