• Сите одговори на едно место...
 • Кој е најдобар кредит за тебе?
 • Каде има најповолни услови за штедење?
 • Која е најповолна кредитна картичка?
 • Каде осигурувањето е најефтино?

Потрошувачки Кредити | МКД

  #1
  Потрошувачки кредит

  Силк Роуд Банка

  Лимит: 900 000 МКД
  • Промотивен период од 01.09.2017 до 31.12.2017
  • 0 % - провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
  • 0 МКД - надомест за разгледување и обработка на барање
  • Трошоци за меница
  • Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ над 300 000 МКД
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  #2
  ФИН кредит

  ТТК Банка

  Лимит: 600 000 МКД
  • Без жиранти
  • При исплата на кредитот: 0,50% од износот или минимум 1.000 денари (Без надоместок за одобрување на кредитот во промотивен период од 1.10.2017 година до 31.12.2017)
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ - 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот
  • За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот)
  #3
  Нај Нај кеш денарски кредит

  Охридска Банка

  Лимит: 900 000 МКД
  • До 600 000 МКД без жиранти, со извршна меница
  • За кредити од 600.000 - 900.000 МКД - 1 жирант или солемнизиран договор
  • Административен трошок 0% од 01.04 до 31.07.2017
  • Трошок за меница од 100 до 500 МКД
  • Трошок за апликација 0 МКД во период од 01.04 до 31.07.2017
  • Трошок за одржување на трансакциска сметка 26 МКД месечно
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • ПОНУДА 1: фиксна КС за 12 месеци + фиксна КС од 13. до 95. месец Каматната стапка е фиксна за првата година, од 5,75% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ од 6,12%); до 8,00% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 9,71%). Каматната стапка од 13. до 95. месец е фиксна и изнесува 8,45% за кредити со кредитно животно осигурување до 10,00% за кредити без животно осигурување. (СВТ 9,71%)
  • ПОНУДА 2: фиксна КС за 24 месеци + фиксна КС од 25. до 95. месец Каматната стапка е фиксна за првите 24 месеци, од 6,10% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ од 6,44%); до 7,95% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 9,49%). Каматната стапка од 25. до 95. месец е фиксна и изнесува 8,25% за кредити со кредитно животно осигурување до 9,75% за кредити без животно осигурување. (СВТ од 9,49%)
  • ПОНУДА 3: фиксна КС за 48 месеци + фиксна КС од 49. до 95. месец Каматна стапка е фиксна за првите 48 месеци, од 6,45% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ од 6,91%); до 8,95% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 8,95%). Каматната стапка од 48. до 95. месец е фиксна и изнесува 7,75% за кредити со кредитно животно осигурување до 9,45% за кредити без животно осигурување. (СВТ од 8,95%)
  #4
  Кредитен пакет "Доверба"

  Централна Кооперативна

  Лимит: 1 200 000 МКД
  • До 600 000 МКД без жиранти (Со исполнет услов за кредитоспособност 1 рата <=1/2 од месечен приход за кредити со износ од 300.000 мкд до 600.000 мкд)
  • До 750 000 МКД без жиранти (За постоечки кредитокорисници во Банката, како и за: сите судии, обвинители, нотари, извршители, стоматолози, доктори специјалисти, професори на универзитети, инспектори, офицeри, директори на дирекции во МВР и vo АРМ, директори на приватни фирми со повеќе од 20 вработени, членови на синдикални организации на државните претпријатија и министерства со кои банката има потпишано договори за соработка)
  • До 800 000 МКД без жиранти (рок над 95 месеци, со солемнизација на договорот за кредит)
  • До 900.000 МКД без жиранти (рок до 95 месеци, со солемнизација на договорот за кредит)
  • еден или двајца жиранти за обезбедување на кредитни износи повисоки од погоре наведените
  • 650 МКД провизија за барање на кредит
  • 2% провизија за обработка, еднократно врз одобрениот износ. Провизијата се задржува од одобрениот кредит при неговото искористување
  • 1% провизија за обработка, еднократно врз одобрениот износ за кредити со рок до 36 месеци. Провизијата се задржува од одобрениот кредит при неговото искористување
  • 0% провизија при рефинансирање на кредити од други банки
  #5
  ВИП кредит

  ТТК Банка

  Лимит: 600 000 МКД
  • БЕЗ НАДОМЕСТОК за предвремена отплата, БЕЗ НАДОМЕСТОК за обработка на барање
  • Минималните месечни примања на кредитобарателот не смее да бидат под 30.000 денари (континуирано во последните 12 месеци) при аплицирање за кредитниот производ
  • 11,25% годишна променлива каматна стапка (законска казнена) за достасани, а неподмирени обврски.
  • При исплата на кредитот: - 1% мин. 1.000 денари (намален надоместок за одобрување 0,50% мин. 1.000 денари, за поднесени апликации во промотивен период од 1.10.2017 година до 31.12.2017 година)
  • За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот)
  #6
  Премиум СМАРТ ненаменскиот потрошувачки кредит

  ТТК Банка

  Лимит: 900 000 МКД
  • Без жиранти, во зависност од месечните примања на кредитобарателот
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ – 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот
  • За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот);
  • Намален надоместок за одобрување 0,50% мин. 2.000 денари за поднесени апликации во промотивен период од 01.10.2017 година до 31.12.2017 .
  #7
  Ненаменски потрошувачки кредит

  Шпаркасе Банка

  Лимит: 1 200 000 МКД
  • БЕЗ ПРОВИЗИЈА за одобрување на кредитот прoмотивно до 30.09.2017
  • До 300 000 МКД без жиранти
  • Од 300 001 до 610 000 МКД 1 кредитоспособен жирант или солемнизација на договорот за кредит на Нотар
  • Над 610 000 МКД кредитоспособен жирант или меница уредена во форма на нотарски акт. Дополнително задолжително обезбедување е полиса за животно осигурување на кредитокорисникот купена преку Банката и винкулирана во корист на Банката за време на отплата на потрошувачкиот кредит.
  • Административен трошок за аплицирање за кредит: еднократно 400 МКД
  #8
  Краткорочен денарски кредит "Доверба"

  Централна Кооперативна

  Лимит: 500 000 МКД
  • До 200 000 МКД - без жиранти (за кредитобаратели кои платата ја примаат на сметка во Банката со месечни примања до 20 000 МКД)
  • До 300 000 МКД – без жиранти (за кредитобаратели кои платата ја примаат на сметка во Банката со месечни примања од 20 001 МКД до 40 000 МКД)
  • До 500 000 МКД - без жиранти (за кредитобаратели кои платата ја примаат на сметка во Банката со месечни примања над 40 001 МКД )
  • 600 МКД провизија – Барање за кредит
  • 1% еднократна провизија за обработка на нови кредити
  • 0.5% еднократка провизија за обработка на кредитот при рефинансирање на кредит од друга банка
  #9
  Кредит за вработени во јавна администрација и АД со плата во УНИ банка

  УНИ Банка

  Лимит: 900 000 МКД
  • 1% надомест за одобрување
  • 600 МКД административен трошок за разгледување и обработка на кредитното барање
  • 0% на предвреме вратената главница
  • 600 МКД за промена на услови
  • До 600.000 мкд, до 95 месеци, без жирант
  • До 900.000 мкд, до 95 месеци, со еден жирант
  #10
  НЕНАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ ДО 920.000 МКД

  Стопанска Банка Скопје

  Лимит: 920 000 МКД
  • За сите поднесени барања во периодот од 01.07.2017 год. до 15.09.2017 год: 0% административни трошоци 6,00% фиксна каматна стапка за 2 години, за кредити во МКД, за сите клиенти
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • Возраст на клиентот 20 на аплицирање до 67 год на денот на отплата на кредитот
  #11
  Потрошувачки кредит до 12 месеци

  Халк Банка

  Лимит: 120 000 МКД
  • Трошоци за кредитот: 350,00 МКД проверка во македонско кредитно биро (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања) 150,00 МКД апликација за кредит
  • Кредитна способност: согласно месечните примања
  • Обезбедување: без жиранти
  #12
  За вработени во јавна администрација, акционерски друштва и финансиски институции

  Халк Банка

  Лимит: 900 000 МКД
  • Провизија за обработка на кредитот: 2,00% еднократно при одобрување
  • Трошоци за кредитот: 350,00 МКД проверка во македонско кредитно биро (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања) 150,00 МКД апликација за кредит меничен бланкет и нотарска заверка на меница по одлука на К.О
  • Обезбедување: над 600.000 мкд еден жирант и нотарска заверка на меница
  #13
  Релакс

  Еуростандард Банка

  Лимит: 800 000 МКД
  • Грејс период до 6 месеци (незадолжителен)
  • Надоместоци до 1% фиксно, однапред за управување со кредитот и други трошоци за Банката, минимум 1 000 МКД
  • До 300 000 МКД без жиранти
  • Над 300 000 МКД еден жирант
  #14
  Виолетов потрошувачки кредит

  НЛБ Тутунска

  Лимит: 900 000 МКД
  • Аплицирајте за Виолетов кредит до 30.09.2017 и искористете ја промотивната поволност со 50% пониски манипулативни трошоци и 6% фиксна каматна стапка за првите тринаесет месеци!
  • Без меници до 600.000 МКД
  • Трошок за апликација: 600 МКД за приматели на плата/пензија во НЛБ Банка, 800 МКД за неприматели на плата/пензија во НЛБ Банка
  • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • За кредити до 300 000 МКД без жиранти
  • Од 300 001 МКД до 600 000 МКД еден жирант
  • За кредити над 600 000 МКД двајца жиранти
  #15
  Наменски потрошувачки кредит

  Силк Роуд Банка

  Лимит: 300 000 МКД
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • За кредити со рок на отплата до 24 месеци: 3% за кредити со рок на отплата до 12 месеци 5% за кредити со рок на отплата до 24 месеци
  • За кредити со рок на отплата до 48 месеци: 2% - провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
  #16
  Потрошувачки кредит до 600 000 МКД без жиранти

  Комерцијална Банка

  Лимит: 600 000 МКД
  • Без жиранти
  • Административна забрана на плата или траен налог за фирми што не издаваат административна забрана
  • 1.5% од износот на кредитот, минимум 500 МКД
  • 300 МКД за аплицирање и обработка на кредитот
  • Трошоци за меница
  #17
  Кредит за вработени во приватен сектор со плата во УНИбанка

  УНИ Банка

  Лимит: 900 000 МКД
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • До 300.000 мкд, до 48 месеци, без жирант
  • До 600.000 мкд, до 95 месеци, со еден жирант
  • До 900.000 мкд, до 95 месеци, со двајца жиранти
  • 2% еднократен надомест на одобрениот кредит
  • 600 мкд административен трошок за разгледување и обработка на кредитното барање
  #18
  Тип Топ потрошувачки кредит

  Комерцијална Банка

  Лимит: 900 000 МКД
  • Без жиранти за кредити до 450 000 МКД
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • Двајца жиранти за кредит од 450 000 до 900 000 МКД
  #19
  Ненаменски потрошувачки денарски кредит

  Стопанска Банка - Битола

  Лимит: 900 000 МКД
  • БЕЗ ЖИРАНТИ - до 300.000 МКД за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката
  • СО 1 ЖИРАНТ - од 300.001 до 600.000 МКД- за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката
  • СО 1 ЖИРАНТ - до 300.000 МКД за вработени во останати приватни фирми
  • СО 2 ЖИРАНТИ - од 600.000 МКД до 900.000 МКД - за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката
  • СО 2 ЖИРАНТИ - од 300.001 до 450.000 МКД за вработени во останати приватни фирми
  • Трошок за аплицирање за кредит - 200,00 МКД
  • Провизија за одобрен кредит - 2%
  #20
  Кредит врз основа на меница без жиранти

  Комерцијална Банка

  Лимит: 300 000 МКД
  • Трошоци за кредитот: 2% од износот на кредитот, минимум 500 денари, 300 денари за аплицирање и обработка на кредитот
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот