• Сите одговори на едно место...
 • Кој е најдобар кредит за тебе?
 • Каде има најповолни услови за штедење?
 • Која е најповолна кредитна картичка?
 • Каде осигурувањето е најефтино?

Станбени Кредити | МКД

Последна промена: сабота, 07 март 2020 г.

  #1
  Кредит за купување или изградба на недвижен имот

  Комерцијална Банка

  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • Можност за грејс период од 12 месеци
  • 400 МКД за аплицирање и обработка на кредитот
  • 0,5% надомест од износот на кредитот за станбен кредит со денарски клаузула (минимум 500,00 денари, максимум 150.000,00 денари)
  #2
  Станбен кредит

  Силк Роуд Банка

  Лимит: 24 600 000 МКД
  • МКД 3.90% - фиксна каматна стапка за првите три години Променлива каматна стапка за останатиот период: МКД 5.10% (НРКС+3.12% спред,минимум 5.10%) – за приматели на плата МКД 7.75% (НРКС+5.77% спред, минимум 7.75%) – за останати клиенти
  • Сопствено учество: Минимум 20%; Минимум 15% за купување од градежни компании прифатливи за Банката и со кои Банката има склучено договор за соработка
  • до 12 месеци (со плаќање на камата) / За времетраење на грејс периодот кредитот не може предвремено да се ликвидира
  • 0% - провизија за администрирање на кредит 0,00% - провизија за администрирање на кредит (за рефинансирање кредити од други банки) 400 МКД - апликативни трошоци 0 MKД трошоци за процена Трошоци за запишување на хипотека и осигурување на имотот Трошоци за меница Нотарски трошоци
  #3
  Станбен кредит

  Стопанска Банка Скопје

  Лимит: 200 000 EUR
  • Сите апликации примени во промотивниот период од 01.03.2020 до 30.06.2020 година добиваат: 100% попуст на административни трошоци 100% попуст на трошоци за процена 100% ослободување од нотарските трошоци
  • Без депозит, без жиранти, без административни забрани, без меница
  • Можност да се стави под хипотека истиот стан кој се купува
  #4
  НЛБ станбен кредит

  НЛБ Тутунска

  Лимит: 9 000 000 МКД
  • 3,5% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години, 5,5 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот
  • Трошок за апликација: 700 МКД (приматели на плата) 900 МКД (неприматели на плата)
  • Трошок за предвремена отплата: 0% за отплата со сопствени средства 3% за отплата со средства од друга банка
  #5
  Станбен кредит

  УНИ Банка

  Лимит: 900 000 МКД
  • 3,35% фиксна за првите 7 години 5,35% променлива за останат период
  • Без трошоци за разгледување на кредитното барање Без надомест за одобрување
  • без провизија за предвремена отплата од сопствени средства 5% при рефинансирање на кредит од друга банка
  #6
  Наш станбен кредит

  Стопанска Банка - Битола

  • максимален износ: според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба, намален за износот на сопственото учество
  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец
  • Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД Провизија за одобрен кредит 1% на одобрениот износ 0,0% за рефинансирање
  #7
  Посебен станбен кредит

  Стопанска Банка - Битола

  • за вработени во фирми и нивни поврзани субјекти кои имаат учество во банката над 60.000.000,00 денари
  • максимален износ: според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба, намален за износот на сопственото учество
  #9

  УНИ Банка