• Сите одговори на едно место...
 • Кој е најдобар кредит за тебе?
 • Каде има најповолни услови за штедење?
 • Која е најповолна кредитна картичка?
 • Каде осигурувањето е најефтино?

Станбени Кредити | МКД

Последна промена: четврток, 4 март 2021

  #1
  Станбен кредит за купување недвижен имот, сопственост на Банката, лоциран во населбата Ѓорче Петров, Јурија

  Комерцијална Банка

  Лимит: 9 000 000
   Без учество 0 денари надомест за одобрување и администрирање на кредит 0 денари трошок за процена 400,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот) ) без нотарски и адвокатски трошоци за Договорот за залог трошоци за полиса за осигурување на заложениот недвижен имот од основни ризици
  #2
  Станбен кредит

  Силк Роуд Банка

  Лимит: 24 600 000 МКД
  • МКД 3.90% - фиксна каматна стапка за првите три години Променлива каматна стапка за останатиот период: МКД 5.10% (НРКС+3.12% спред,минимум 5.10%) – за приматели на плата МКД 7.75% (НРКС+5.77% спред, минимум 7.75%) – за останати клиенти
  • Сопствено учество: Минимум 20%; Минимум 15% за купување од градежни компании прифатливи за Банката и со кои Банката има склучено договор за соработка
  • до 12 месеци (со плаќање на камата) / За времетраење на грејс периодот кредитот не може предвремено да се ликвидира
  • 0% - провизија за администрирање на кредит 0,00% - провизија за администрирање на кредит (за рефинансирање кредити од други банки) 400 МКД - апликативни трошоци 0 MKД трошоци за процена Трошоци за запишување на хипотека и осигурување на имотот Трошоци за меница Нотарски трошоци
  #3
  Станбен кредит

  Стопанска Банка Скопје

  Лимит: 200 000 EUR
  • Сите апликации примени во промотивниот период од 01.03.2020 до 30.06.2020 година добиваат: 100% попуст на административни трошоци 100% попуст на трошоци за процена 100% ослободување од нотарските трошоци
  • Без депозит, без жиранти, без административни забрани, без меница
  • Можност да се стави под хипотека истиот стан кој се купува
  #4
  НЛБ станбен кредит

  НЛБ Тутунска

  Лимит: 9 000 000 МКД
  • 3,5% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години, 5,5 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот
  • Трошок за апликација: 700 МКД (приматели на плата) 900 МКД (неприматели на плата)
  • Трошок за предвремена отплата: 0% за отплата со сопствени средства 3% за отплата со средства од друга банка
  #5
  Станбен кредит

  УНИ Банка

  Лимит: 900 000 МКД
  • 3,35% фиксна за првите 7 години 5,35% променлива за останат период
  • Без трошоци за разгледување на кредитното барање Без надомест за одобрување
  • без провизија за предвремена отплата од сопствени средства 5% при рефинансирање на кредит од друга банка
  #6
  Наш станбен кредит

  Стопанска Банка - Битола

  • максимален износ: според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба, намален за износот на сопственото учество
  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец
  • Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД Провизија за одобрен кредит 1% на одобрениот износ 0,0% за рефинансирање
  #7
  Посебен станбен кредит

  Стопанска Банка - Битола

  • за вработени во фирми и нивни поврзани субјекти кои имаат учество во банката над 60.000.000,00 денари
  • максимален износ: според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба, намален за износот на сопственото учество