ЦКБ Бизнис кредити за поддршка на микро и мали претпријатија

 

 

Кредитниот производ ЦКБ Бизнис-кредит – „Микро“ е наменет за клиенти дефинирани како микро и мали претпријатија  со  приходи генерирани од основната дејност до 50.000 EUR (во денарска противредност), претпријатија кои работат успешно и имаат позитивни финансиски резултати во претходната и во тековната финансиска година. Кредитот е наменет за финансирање плаќања поврзани со основната дејност (купување суровини, материјали, стоки, други краткорочни активи, плаќање тековни трошоци и инвестиции.

 

За подетални информации погледнете на следниов линк или обратете се во некоја од експозитурите на банката.