• Сите одговори на едно место...
 • Кој е најдобар кредит за тебе?
 • Каде има најповолни услови за штедење?
 • Која е најповолна кредитна картичка?
 • Каде осигурувањето е најефтино?

Потрошувачки Кредити | ЕУР

Последна промена: среда, 3 март 2021

  #1
  Потрошувачки кредит до 30 000 ЕУР со ЕУР клаузула

  Комерцијална Банка

  Лимит: 30 000 ЕУР
  • Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
  • месечни примања во износ повисок од 12.000 денари, месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот, при доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитобарателот не треба да надминува 70 години, освен за кредитобаратели пензионери кои не треба да надминуваат 62 години за жени и 64 години за мажи, кредитобарателот да е корисник на услугата електронско банкарство,
  • 2.000,00 денари надомест за одобрување на кредитот, 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот, трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот), трошоци за меница.
  #2
  Ненаменски потрошувачки кредит со девизна клаузула

  ТТК Банка

  Лимит: 15 000 ЕУР
  • При исплата на кредитот 2,0% од износот или мин. 2.000 денари
  • Без жиранти до 600.000 МКД
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ - 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот
  #3
  Ненаменски потрошувачки кредит до 15 000 ЕУР

  Стопанска Банка Скопје

  Лимит: 15 000 ЕУР
  • ПРОМОТИВНА ПОНУДА до 10.07.2019 • 6,00% фиксна каматна стапка за првите 2 години за кредити во МКД или ЕУР • 100% попуст на административни трошоци
  • - Апликативен трошок од 500 МКД за сите клиенти - 0% административен трошок, еднократно од одобрениот износ на кредит. - За кредити над 5.000 еур, нотарски трошоци за заверка на договорот
  #4
  Ненаменски потрошувачки кредит со девизна клаузула

  Стопанска Банка - Битола

  Лимит: 15 000 ЕУР
  • Трошок за аплицирање за кредит 500 МКД
  • Провизија за одобрен кредит 2%