• Сите одговори на едно место...
 • Кој е најдобар кредит за тебе?
 • Каде има најповолни услови за штедење?
 • Која е најповолна кредитна картичка?
 • Каде осигурувањето е најефтино?

Потрошувачки Кредити | МКД

Последна промена: четврток, 4 март 2021

  #1
  Потрошувачки кредит до 1 500 00 МКД

  Комерцијална Банка

  Лимит: 1 500 000 МКД
  • Без жиранти
  • 2.000,00 денари надомест за одобрување и администрирање на кредитот
  • 300 МКД за аплицирање и обработка на кредитот
  • Трошоци за меница
  • месечни примања во износ повисок од 14.500 денари месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот при доспевање на последниот ануитет
  #2
  НЕНАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ ДО 920.000 МКД

  Стопанска Банка Скопје

  Лимит: 920 000 МКД
  • 6,00% фиксна каматна стапка за првите 2 години за кредити во МКД или ЕУР
  • 100% попуст на административни трошоци - промотивно до 10.07.2019 Без трошок за предвремена отплата / Одобрување на кредит БЕЗ: депозит, жиранти, административна забрана и меница / Ко-кредитобаратели може да бидат лица што не се членови на потесното семејство
  #3
  Потрошувачки кредит без животно осигурување

  Халк Банка

  Лимит: 900 000 МКД
  • Провизија за обработка на кредитот: 1,00% еднократно при одобрување / Провизија за предвремена ликвидација: 0%
  • Обезбедување: над 600.000 мкд еден жирант и нотарска заверка на меница
  • 350,00 мкд - проверка во Кредитно биро (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања) / 150 мкд - апликација за кредит
  #4
  RELAX кредит со животно осигурување

  Халк Банка

  Лимит: 1 200 000 МКД
   Провизија за обработка на кредитот: 0% / Провизија за предвремена ликвидација: 0% /
  • Кредитна способност: согласно месечните примања
  • 350,00 мкд - проверка во Кредитно биро (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања), висината на трошокот на полисата за животно осигурување е во зависност од тарифата на осигурителното друштво
  #5
  Виолетов Плус кредит

  НЛБ Тутунска

  Лимит: 1 200 000 МКД
  • Трошок за апликација 600 МКД + 2% еднократна провизија при одобрување
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • За кредити до 300 000 МКД без жиранти / За кредити од 300.001 МКД до 600.000 МКД: 1 (еден) кредитоспособен жирант / За кредити над 600.001 МКД: 2 (двајца) кредитоспособни жиранти
  #6
  Наменски потрошувачки кредит

  Силк Роуд Банка

  Лимит: 300 000 МКД
  • провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата За кредити со рок на отплата до 24 месеци: 3% за кредити со рок на отплата до 12 месеци 5% за кредити со рок на отплата до 24 месеци За кредити со рок на отплата до 48 месеци: 2% - провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата) Трошоци за меница
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  #7
  Потрошувачки кредит

  Силк Роуд Банка

  Лимит: 900 000 МКД
  • 0 % - провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
  • 0 МКД - надомест за разгледување и обработка на барање
  • Трошоци за меница
  • Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ над 300 000 МКД
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  #8
  Фин кредит

  ТТК Банка

  Лимит: 600 000 МКД
  • Без жиранти
  • При исплата на кредитот: 0,50% од износот или минимум 1.000 денари (без надоместок за одобрување за поднесени апликации во промотивен период од до 30.09.2018 година)
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот)
  #9
  Лесен кеш кредит

  Охридска Банка

  Лимит: 1 200 000 МКД
  • Понуда 1 (1+7): фиксна КС за 12 месеци + фиксна КС од 13 до 95тиот месец. Каматната стапка е фиксна за целото времетраење на кредитот и за првиот период изнесува од 5,75% (СВТ 6,81%) , за останатиот период е 8,45% (СВТ 9,71%) со вклучено кредитно животно осигурување и 5,95% (СВТ 6,26%) , за останатиот период е 8,65% (СВТ 9,01%) без кредитно животно осигурување
  • Понуда 2 (4+4): фиксна КС за 48 месеци + фиксна КС од 49 до 95тиот месец. Каматната стапка е фиксна за целото времетраење на кредитот и за првиот период изнесува од 6,45% (СВТ 7,55%) , за останатиот период е 7,75% (СВТ 8,95%) со вклучено кредитно животно осигурување и 6,70% (СВТ 7,06%) , за останатиот период е 7,95% (СВТ 8,25%) без кредитно животно осигурување.
  • Сметаме дека овај кредит е поволен за вас затоа што имате опција на избор од две понуди
  #10
  Кредитен пакет "Доверба"

  Централна Кооперативна

  Лимит: 1 200 000 МКД
  • За кредити од 750.001 -1 200.000 МКД - 1 жирант или солемнизиран договор
  • 1% провизија за обработка, еднократно врз одобрениот износ за кредити со рок до 60 месеци
  #11
  ВИП кредит

  ТТК Банка

  Лимит: 600 000 МКД
  • БЕЗ НАДОМЕСТОК за предвремена отплата, БЕЗ НАДОМЕСТОК за обработка на барање
  • Промотивниот период важи за поднесени апликации за кредит од 1.3.2019 година до 30.6.2019 година
  • За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот)
  #12
  Премиум СМАРТ ненаменскиот потрошувачки кредит

  ТТК Банка

  Лимит: 900 000 МКД
  • Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/3 од месечните нето-примања на кредитобарателот
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ – 1/3 од месечните нето-примања на кредитобарателот
  • надоместок за одобрување 0,50% со редовна минимална провизија, соодветно на кредитниот производ, односно без надоместок за корисници кои: - истовремено со кредитот ќе аплицираат и на кои ќе им биде одобрена кредитна картичка Visa Classic; - имаат одобрена кредитна картичка Visa Classic во период од 1.3.2019 година до 30.6.2019 година. Промотивниот период важи за поднесени апликации за кредит од 1.3.2019 година до 30.6.2019 година за категорија на корисници Премиум СМАРТ и I категорија
  #13
  Ненаменски потрошувачки кредит

  Шпаркасе Банка

  Лимит: 1 200 000 МКД
  • БЕЗ ПРОВИЗИЈА
  • Административен трошок за аплицирање за кредит: еднократно 400 МКД
  #14
  FLASH Потрошувачки кредит

  УНИ Банка

  Лимит: 1 200 000 МКД
  • 1% надомест за одобрување + 600 денари
  • без надомест за предвремена отплата
  • до 1.200.000 мкд – без жиранти /Согласно кредитна анализа, Банката може да побара дополнително обезбедување - кредитоспособен жирант
  #15
  Ненаменски потрошувачки денарски кредит

  Стопанска Банка - Битола

  Лимит: 900 000 МКД
  • БЕЗ ЖИРАНТИ - до 300.000 МКД
  • Трошок за аплицирање за кредит - 200,00 МКД
  • Провизија за одобрен кредит - 2%
  #16
  Кредит врз основа на меница без жиранти

  Комерцијална Банка

  Лимит: 300 000 МКД
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • месечниот ануитет треба да се покрие со 1/3 од месечните нето-примања на кредитобарателот
  • трошоци за интеркаларна камата / 2% од износот на кредитот, минимум 500,00 денари / 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
  #17
  Потрошувачки кредит до 300.000,00 денари за физички лица кои не се клиенти на Банката

  Комерцијална Банка

  Лимит: 300 000 MKD
  • Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
  • месечниот ануитет треба да е покриен со 1/3 од вкупните слободни месечни примања / месечни примања во износ повисок од 15.000 денари
  • 2% од износот на кредитот, минимум 500,00 денари 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
  #18
  Потрошувачки кредит

  НЛБ Тутунска

  Лимит: 600 000 МКД
  • Без трошоци за предвремена отплата
  • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД - 50% пониски трошоци за одобрување до 31.05.2019 2,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД - 50% пониски трошоци за одобрување до 31.05.2019
  #19
  Сребрен кредит

  НЛБ Тутунска

  Лимит: 900 000 МКД
  • Без трошоци за предвремена отплата
  • 600 МКД - се наплаќаат при поднесување на апликацијата 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот + 500 денари годишно за полиса од незгоди + интеркаларна камата
  • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на пензија преку НЛБ, минимум 1.000 МКД - без трошоци за одобрување до 31.05.2019 година
  #20
  Инстант кредит

  НЛБ Тутунска

  Лимит: 120 000 МКД
  • Без трошоци за предвремена отплата
  • 3% еднократен надоместок за кредити со редовна камата во грејс периодот или 6% еднократна провизија за кредити со бескаматен грејс париод
  #21
  Ненаменски потрошувачки кредит преку трговец

  Стопанска Банка Скопје

  Лимит: 300 000 МКД
  • Без трошоци за предвремена отплата
  • Административни трошоци од 1.000 МКД, еднократно при одобрување на кредитот
  • Исплата се врши на трансакциска сметка на продавачот од кој се купува производот или услугата
  #22
  Стандарден потрошувачки кредит

  Централна Кооперативна

  Лимит: 1 000 000 МКД
  • 600 МКД провизија – при подигнување на барањето за кредит; 2,00% административни трошоци
  • 200 МКД провизија за известување за секој неплатен долг
  • 0,5% провизија при рефинансирање кредити од други банки
  • трошоци за меница / трошоци за интеркаларна камата
  #23
  Еден за се потрошувачки кредит

  Силк Роуд Банка

  Лимит: 900 000 МКД
  • 0% за предвремена отплата 0% провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
  • 200 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
  • Трошоци за меница / Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ над МКД 300.000
  #24
  Брз потрошувачки кредит

  Шпаркасе Банка

  Лимит: 180 000 МКД
  • Административен трошок 500 мкд
  • Провизија за одобрување 1.000 мкд, се наплаќа во моментот на одобрувањето
  • Обезбедување кај овој кредит : административна забрана од компанијата
  #25
  RELAX кредит со животно осигурување

  Халк Банка

  Лимит: 1 200 000 МКД
  • 0% провизија за предвремена отплата на кредитот
  #26
  Супер брз кредит

  Капитал Банка

  Лимит: 60 000 МКД
  • Без трошоци за аплицирање
  • Одобрување за 30 минути, Без жиранти, административна забрана и многу документација
  #27
  Потрошувачки пакет со ризико осигурување

  Стопанска Банка - Битола

  Лимит: 1 200 000 МКД
  • Пакетот се состои од 6 производи: кредит, кредитна картичка, дозволен лимит по ТРС, специјален лимит поврзан со МастерДебит, СМС известување и електронско банкарство
  • Ненаменски кредит. Може да се користи и за затворање на постоечки обврски
  • Полиса за ризико осигурување вкалкулирана во корист на СТББТ со рок на важност еднаков со рокот на исплата на кредитот
  • Фиксна каматна стапка во првите две години
  • Рок на враќање до 95 дена
  #28
  С-ПЛАН ненаменски потрошувачки кредит со животно осигурување

  Шпаркасе Банка

  Лимит: 610 000 МКД
  • ПРОМОТИВНО: Без провизија за одобрување на кредитот до 30.06.2019
  • Ненаменски кредит. Може да се користи и за затворање на постоечки обврски
  • По исплата на кредитот можност да располагате со заштеда која ви ја овозможува полисата за животно осигурување во соработка со Winner Life
  • еднократен трошок за аплицирање за потрошувачки кредит 1.000 денари
  • Фиксна каматна стапка во првите две години
  #29
  Бескаматен кредит

  Централна Кооперативна

  Лимит: 180 000 МКД
  • 5 800 МКД провизија за аплицирање
  • 0 МКД за обработка на кредитот и 0 МКД камата
  • Без камата
  #30
  МОЈ кредит - ненаменски потрошувачки кредит

  ТТК Банка

  Лимит: 100 000 МКД
  • ДОСТАПЕН за приматели и неприматели на плата/пензија во Банката; БЕЗ ЖИРАНТИ за сите категории на корисници
  • МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ - до 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот во зависност од категоријата на корисник
  • БЕЗ НАДОМЕСТОК за обработка на барање и администрирање; БРЗО ОДОБРУВАЊЕ
  #31
  ИНСТАНТ ненаменски потрошувачки кредит

  ТТК Банка

  Лимит: 60 000 МКД
  • Инстант кредитот достапен за корисниците на електронското банкарство на ТТК Банка
  • Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот
  • Без провизија за предвремена делумна отплата / Без провизија за предвремена целосна отплата / Без жиранти /Без меница.
  • Без провизија за обработка на барање за кредит за физички лица; Без провизија за администрирање на кредитот
  #32
  Супер 5 кредит

  Капитал Банка

  Лимит: 900 000
  • За приматели на плата во Капитал Банка 5,00% фиксна за првата година, потоа променлива што во моментов изнесува 8,96%(6М СКИБОР + 7,20%);
  • Провизија за одобрување: 1,77%, мин. 750 МКД;
  • До 300 000 МКД само со меница и менична изјава
  • Надомест за предвремена делумна или целосна отплата на кредит: 1% од износот на предвреме отплатениот кредит, доколку периодот помеѓу предвремената отплата и рокот на траење на договорот за кредит е подолг од една година, односно 0.50% од износот на предвреме отплатениот кредит, доколку периодот помеѓу предвремената отплата и рокот на траење на договорот за кредит не е подолг од една година, максимум 5.000 МКД и 0% доколку се отплаќа преку Капитал Банка.
  #33
  Кредит врз основа на залог на депозит

  Комерцијална Банка

  Лимит: 6 000 000
  • 0,5% од износот на кредит до 3.000.000,00 денари доколку рокот на отплата е подолг од 12 месеци (минимум 500,00 денари, максимум 150.000,00 денари) 0,3% од износот на кредит до 3.000.000,00 денари доколку рокот на отплата е до 12 месеци (минимум 500,00 денари, мак.симум 150.000,00 денари) 0,25% од износот на кредит над 3.000.000,00 денари (максимум 150.000,00 денари) трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот)
  #34
  СМАРТ кредит преку кредитна картичка

  Комерцијална Банка

  Лимит: 400 000
  • - Денарски кредит кој овозможува зголемена куповна моќ за корисникот; - Вклучено осигурување во случај на спреченост за отплата преку Триглав Осигурување АД Скопје, без дополнителен надомест; - Максимален износ на одобрен кредит до 400.000 денари, зависно од кредитоспособноста; - Флексибилно кредитирање и отплата – користите онолку средства од одобрениот кредитен лимит колку што Ви е потребно; - Без жиранти, без административна забрана од плата и едноставна постапка за добивање; - Користење на расположливите средства 24 часа на ден преку банкомат; - Без провизија за подигање готовина; - Без провизија за проверка на состојба на банкомат; - Можност за едноставно префрлање на средства од кредитот на трансакциска сметка без провизија и нивно користење преку дебитна картичка; - Доспевање на долг на 15-ти во месецот (нема бескаматен период); - Едноставно подмирување на обврските преку услугата траен налог; - Можност за минимално враќање од само 3% од искористениот дел од кредитниот лимит; - Поволна каматна стапка на искористениот дел од кредитниот лимит; - Можност за прилагодување на дневните лимити на картичката; - Едноставно следење на состојбата на сметките преку услугите Интернет банка, мБанка и SMS банкарство; - 24-часовна поддршка за корисниците.
  #35
  Наменски потрошувачки кредити преку трговец-Нептун

  Комерцијална Банка

  Лимит: 120 000
   3% надомест за одобрување и обработка на кредит минимум 700,00 денари Интеркаларна камата по каматна стапка од кредитот( надоместот за одобрување /обработка и интеркаларната камата, се наплаќаат од страна на кредитобарателот во салоните на НЕПТУН Македонија) 300 денари за проверка во Македонско кредитно биро( Се наплаќа при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот во салоните на НЕПТУН Македонија, независно дали кредитот ќе биде одобрен или не)