📌 Обемот на сива економија е оценет на 23.2% од БДП во 2020
📌 Трендот на сивата економија е #стагнантен
📌 Повисоките и скалести #даноци ја зголемуваат сивата економија, слично како и поголемиот даночен товар на платите
📌 Поголемиот #капацитет за прибирање даноци од даночните власти влијае врз намалување на сивата економија
📌 Воведувањето на #минималната плата во 2012 година придонело за намалување на сивата економија
📌 Но, зголемувањето на #уделот на минималната во просечната плата стимулира сива економија
📌 Буџетската поддршка (#субвенција) на минималната плата дестимулира сива економија

📎📎📎 Повеќе: bit.ly/38rpTWP

Анализата е направена со поддршка на Civica Mobilitas.