Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седницата одржана на ден 14 мај, 2018 година донесе. Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското акционерско друштво ВИАСС Скопје. Субјектот е запишан во Централниот регистар на Република Македонија со ЕМБС 5777291 и ЕДБ 4028003134322.