По судската пресуда, според која банките се должни да ја вратат наплатената премија за осигурување на станбените кредити на Националната корпорација за осигурување на домашни кредити, според претседателот на Здружението на банкарски клиенти „Ефектива“ Дејан Гавриловиќ, се покажало дека таквите однесувањето на банките е незаконско.

Гавриловиќ посочи дека ова сигурно ќе ги охрабри многумина кои зеле станбени кредити да бараат од банките да ги вратат парите, кои им биле наплатени на тоа име, и дека се работи за значителни средства. Покрај тоа, Гавриловиќ посочува дека е многу важно за должниците да знаат дека кредитите за кои добиваат пресуди, остануваат обезбедени кај Националната корпорација за осигурување на станбени заеми, односно условите за заем не се менуваат, но трошокот за осигурување се пренесува на банката.

Гавриловиќ посочува дека фактот што Врховниот касационен суд неодамна за прв пат потврди една ваква конечна пресуда на Високиот суд во Белград, дополнително потврдува дека парите биле земени од корисниците на станбени заеми спротивно на законот. Според него, должникот ги добил парите, а тие му биле вратени во готово и со пресметаната затезна камата, а трошоците за судењето ги сносила банката.

– Станува збор за станбен кредит што должникот го зел во банка и за кој платил осигурување со своите пари од НКОСК, односно банката ја вклучи премијата за осигурување во трошоците што ги има должникот / клиентот, а всушност не беше обврска на должникот, туку на банката – рече тој е Гавриловиќ. – Банката мораше да го обезбеди заемот со свои пари, а не со пари на должникот. Тоа е причината зошто, по пресудата, банката мора да ги врати парите за премијата за осигурување на должникот, но јас потенцирам дека условите за заем не се менуваат – заемот е сè уште обезбеден, а трошокот за осигурување се пренесува на банката .

Трошоците што им биле префрлени на должниците за време на подигнувањето на станбени кредити, посочува Гавриловиќ, зависи од висината на заемот, а во согласност со тоа, премиите се различни и се движат од 500 до 3.000 евра.

– Бидејќи преку 10000 станбени кредити во Србија се осигурени преку НМИЦ и со пресметка дека просечната премија на осигурување е 1.500 евра, доаѓаме до износ од околу 150.000.000 евра, што банките нелегално ги собрале од должници кои зеле заем – нагласува Гавриловиќ .

Во последните денови јавноста зборуваше многу за тоа дали осигурувањето на станбени кредити кај Националната корпорација е законска процедура, а Здружението на српски банки потенцираше дека тоа е воведено од државата и дека ваквите заеми се далеку поевтини од заемите без тоа осигурување. Гавриловиќ посочува дека не е спорно осигурувањето на станбените кредити кај Националната корпорација, но дека договорот за осигурување на заем постои помеѓу банката и Националната корпорација и дека должникот не е договорна страна и дека ова осигурување всушност, осигурува дека банката е единствена во бенефитот од осигурувањето во корист на банката кога станува збор за станбени заеми.

– Бидејќи Националната корпорација е основана од државата и таа стои зад неа, банките се максимално заштитени со ова осигурување, а покрај тоа се осигурани и со хипотека, осигурување на недвижен имот платено од должникот, а во некои случаи и со животно осигурување на кредитокорисникот – вели Гавриловиќ.

Клиентот не е договорна страна

Претседателот на Управниот одбор на Здружението на судии и обвинители на Србија, Ивана Јосифовиќ, неодамна, откако Врховниот касационен суд ја отфрли ревизијата против конечната одлука за одобрување на барањето на обвинителот банката да му исплати на клиентот пари неосновано собрани за осигурување на премии од Националната корпорација за хипотекарно осигурување. сè беше неспорно дека банката не бараше од клиентот да плати премија за осигурување, бидејќи клиентот не е договорна страна. Според неа, придобивката е што банката се обезбедува на втора или трета основа, а клиентот ја плаќа премијата, а судовите зазедоа став дека не постои законска основа врз која банките се должни да наплаќаат од таа трета страна .