Стапката на вкупни трошоци кај кредитите или СВТ скратено е пресметковна категорија која се деривира од методологијата која е универзална а кај нас во Р. Македонија е пропишана од страна на Народната Банка на Р. Македонија.

Во оваа пресметковна категорија спаѓаат :

  • редовната камата на кредитот
  • административните трошоци на кредитот
  • трошоците за одржување на сметка
  • еднократната провизија при одобрување на кредитот
  • трошоците за администрирање на партијата
  • друг вид на трошоци кои се засметуваат однапред за клиентот а тој ги плаќа со враќањето на кредитот

 

Кои се трошоци кои не влегуваат во оваа пресметка ?

– нотарските трошоци

– трошоци за казни, пенали и опомени поради евентуално нередовно сервисирање на кредитот

–  извршителските трошоци

– казнената камата која се пресметува на главницата

 

Колку изнесува максимално дозволениот СВТ ( стапка на вкупни трошоци ) кој смее било кој кредитор да ја Ви ја наплати ?

Согласно последните информации и законот кој се спрема во Министерството за финансии оваа ставка не треба да биде над 55 %.

Како да дознам колкава ми СВТ на мојот кредит ?

Кредиторот е должен да Ви ја презентира при калкулацијата на кредитот и пред потпишувањето на Договорот за кредит. Ова е законска обврска на кредиторот и тој мора да ја почитува.

 

За било каккви подетали прашања за финансиско советување, слободно обратете ни се на нашата ФБ страна за бесплатен совет.