Предности на СМАРТ кредитот

– Денарски кредит кој овозможува зголемена куповна моќ за корисникот;
– Вклучено осигурување во случај на спреченост за отплата преку Триглав Осигурување АД Скопје, без дополнителен надомест;
– Максимален износ на одобрен кредит до 400.000 денари, зависно од кредитоспособноста;
– Флексибилно кредитирање и отплата – користите онолку средства од одобрениот кредитен лимит колку што Ви е потребно;
– Без жиранти, без административна забрана од плата и едноставна постапка за добивање;
– Промотивно до 31.12.2020 година:
 без надомест за аплицирање и обработка;
– 7,0% годишно каматна стапка на искористениот износ до кредитниот лимит, 9,5% над износот на кредитниот лимит;
– Користење на расположливите средства 24 часа на ден преку банкомат;
– Без провизија за подигање готовина;
– Без провизија за проверка на состојба на банкомат;
– Можност за едноставно префрлање на средства од кредитот на трансакциска сметка без провизија и нивно користење преку дебитна картичка;
– Доспевање на долг на 15-ти во месецот (нема бескаматен период);
– Едноставно подмирување на обврските преку услугата траен налог;
– Можност за минимално враќање од само 3% од искористениот дел од кредитниот лимит;
– Поволна каматна стапка на искористениот дел од кредитниот лимит;
– Можност за прилагодување на дневните лимити на картичката;
– Едноставно следење на состојбата на сметките преку услугите Интернет банкамБанка и SMS банкарство;
– 24-часовна поддршка за корисниците.

Услови и надоместоци

Корисници кредитоспособни физички лица на возраст помеѓу 18 и 60 години

 

Номинални каматни стапки*** Промотивно до 31.12.2020 година:
– 7,0% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит
(референтна каматна стапка од 1,53% зголемена за 5,47пп.)*
– 9,5% над износот на кредитниот лимит

Редовни услови:
– 9,1% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит
(референтна каматна стапка од 1,53% зголемена за 7,57пп.)*
– 9,5% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина**  

корисник на СМАРТ кредит

корисник на дополнителна картичка***

за кредитен лимит до 150.000 денари

600 денари

300 денари

кредитен лимит од 150.001 до 250.000 денари

 960 денари

 480 денари

кредитен лимит над 250.000 денари

 1.440 денари

 720 денари

Начин на користење – подигнување и уплата на готовина преку банкоматите на Банката
– пренос на средства од СМАРТ кредитот на сопствена трансакциска сметка во Банката преку Интернет банка и Мбанка
Надоместоци за користење надомест за аплицирање и обработка

без провизија (во промотивен рок до 31.12.2020 г.)

подигнување готовина преку банкоматите на Банката

без провизија

пренос од картичка на трансакциска сметка

без провизија

Повеќе информации за овој кредит на следниот линк.