На крајот на третиот квартал од 2023 година, бруто надворешниот долг изнесуваше 11,07 милијарди евра (или 78,3% од проектираниот БДП за 2023 година) и бележи квартално намалување од 323 милиони евра, додека бруто надворешните побарувања се намалија за 155 милиони евра и изнесуваат 6,9 милијарди евра (или 48,9% од проектираниот БДП), објави Народната банка.

Поголемото квартално намалување на обврските во однос на побарувањата доведе до намалување на нето надворешниот долг за 168 милиони евра, со што на крајот на септември 2023 година тој изнесува 4,15 милијарди евра (или 29,4% од проектираниот БДП). Притоа, намалувањето на нето надворешниот долг во третиот квартал произлегува од намалувањето на приватниот нето-долг за 128 милиони евра и на јавниот нето-долг за 40 милиони евра.