Стопанска банка а.д. Битола ја известува јавноста преку Македонска берза, дека г-н Ненад Јосифовиќ, претседател на Надзорниот одбор на Банката, се стекна со 2.624 обични акции издадени од Стопанска банка а.д. Битола.

По промените во сопственоста, вкупниот број на акции кои тој ги поседува во Стопанска банка а.д. Битола изнесува 19.280 акции.

Г-ѓа Александра Радевска, член на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола, се стекна со 1.123 обични акции издадени од Стопанска банка а.д. Битола. По промените во сопственоста, вкупниот број на акции кои таа ги поседува во Стопанска банка а.д. Битола изнесува 1.123 акции.