Evolve депозит со каматна стапка што прогресивно расaте на секои 6 месеци! Изберете од 2-те можности:

?со дополнителни вложувања

?со можност за предвремено раскинување.

Искористете ги предностите на новиот Evolve Депозит , каматна стапка која расте на секој 6 месеци!

Два типа на Evolve Депозит

1.      Evolve Депозит со можност за дополнителни вложувања

Карактеристики на производот:

 • Каматна стапка која прогресивно расте на секој период (6 месеци)
 • Минимален износ на вложување: 3.000 МКД / 50 ЕУР
 • Максимален износ : Без максимален износ на вложување
 • Рок на орочување: 24 месеци
 • Исплата на камата : на крајот на периодот на доспевање
 • Каматна стапка : Фиксна
 • Метод на пресметка на камата: пропорционална метода
 • Можност за дополнителни уплати на депозитот пред истекот на датумот на доспевање
 • При доспевање депозитот не се реорочува согласно договорот
 • При предвремено раскинување на депозитот банката пресметува камата по видување според Одлуката за каматни стапки на Банката

2.      Evolve Депозит со можност за предвремено раскинување

Карактеристики на производот:

 • Каматна стапка која прогресивно расте на секој период ( 6 месеци )
 • Минимален износ на вложување: 3.000 МКД / 50 ЕУР
 • Максимален износ : Без максимален износ на вложување
 • Рок на орочување: 24 месеци
 • Исплата на камата : на крајот на периодот на доспевање
 • Каматна стапка : Фиксна
 • Метод на пресметка на камата: пропорционална метода
 • При предвремено раскинување на депозитот  се пресметува камата со каматна стапка од претходниот период. При делумно повлекување во 1-иот период се пресметува камата со каматна стапка по видување согласно Одлуката за каматни стапки на Банката.
 • При доспевање депозитот не се реорочува согласно договорот.

За повеќе детали за овој депозит може да го посетите следниот линк:  Evolve Deposit