Во писмо до Европскиот парламент, Судот е загрижен дека ЕЦБ не ги исполнува целосно своите обврски

Европскиот суд на ревизори рече дека сака пратениците на ЕУ да интервенираат за да обезбедат целосен пристап до документите на Европската централна банка (ЕЦБ) при вршење банкарски надзор. Во писмо до Европскиот парламент, Европскиот Суд е загрижен дека ЕЦБ не дозволува да се исполнат во целост нивните обврски.

Судот додаде дека нема напредок во разговорите со ЕЦБ. Повикот беше упатен кон ЕП и кон Советот на ЕУ да изразат целосна поддршка за правото на Судот да пристапи и да ги испита документите поврзани со банкарската супервизија. Судот инсистира, доколку е потребно, одредбите да се изменат за да се обезбеди пристап до сите потребни документи за соодветните проверки.

Постојат три случаи каде што на инспекторите му се забранува пристап до важни информации. При проверката на Механизмот за единствен надзор во 2016 година, претставниците на Судот беа практично оневозможени за да добијат докази.

Во 2017 година, кога Судот работеше на извештајот за Советот за единствено реструктуирање, беше побарано да ги отстрани сите податоци од изворот на ЕЦБ. Во јануари 2018 година, кога подготвуваше извештај за улогата на ЕЦБ во управувањето со кризи на банкарска супервизија, ЕЦБ повторно го одби пристапот до документите потребни за извршување на релевантната ревизија.

Од стапувањето во сила на Единствениот надзорен механизам, ЕЦБ е исклучиво одговорна за супервизијата на големите банки во земјите од еврозоната. Околу 130 банки кои претставуваат околу 80 отсто од активата на банката во ЕУ. Средните и малите банки се под директен надзор на националните власти. ЕЦБ има врвна супервизорска моќ и ја следи доследноста на барањата за надзор.

Со воспоставувањето на Заедничкиот надзорен механизам, одговорностите за супервизија во банкарската супервизија исто така се променија.

Одговорноста за контролите на директната банкарска супервизија на ЕЦБ веќе е дел од надлежностите на Европскиот суд на ревизори. Одговорноста за надзор на националните супервизори за средни и мали банки останува кај националните власти. Повеќето национални ревизорски служби во еврозоната се соочуваат со тешкотии, а надзорот на малите и средните банки во овие земји не е целосно предмет на надворешна проверка, се вели во извештајот.

 

Наум Димитровски