Поради многу побавниот економски раст од распадот на Југославија, Македонија денес е подалеку од нивото на развој на Хрватска и Словенија отколку што беше во Југославија, покажува анализата на Индекс.хр. базирана на податоците од Евростат. Според тоа, може да се тврди, на пример, дека медијалниот приход во Хрватска е за повеќе од 20 отсто поголем отколку во Бугарија, Словачка и Романија. Тоа е исто така за 75 отсто повисоко отколку во Србија (податоците на Србија се за 2021 година), а приближно двојно повеќе отколку во Црна Гора, Турција и Македонија.

Од земјите кои не се членки на ЕУ, за кои има податоци, сите се многу посиромашни. Тоа се Србија (6.968 ППС), Црна Гора (6.328 ППС), Турција (6.210 ППС), Македонија (5.988 ППС) и Албанија (4.85 ППС). Горенаведените податоци се изразени во единици за стандардна куповна моќ (ППС), теоретска валута која ги изедначува девизните курсеви меѓу земјите со различни валути и разлики во цените.

Хрватска е меѓу најсиромашните земји на ЕУ, според податоците за просечниот приход по жител коригирани според разликите во цените меѓу земјите. Таа е многу побогата од земјите кои се географски блиски, но не се дел од ЕУ, како Србија, Црна Гора, Албанија и Македонија.

Гледајќи од 2010 година, некои земји станаа побогати од Хрватска бидејќи нивниот медијален приход растеше побрзо, но некои станаа и посиромашни. Во 2022 година, Хрватска имаше просечен приход по жител изразен со стандардот за куповна моќ (ППС) во износ од 12.277 единици. Во рамките на ЕУ, Бугарија (9.571 ППС), Словачка (9.826 ППС), Романија (10.033 ППС, Унгарија (10.217 ППС), Грција (10.841 ППС) и Португалија (12.266 ППС) биле најдобри.

Највисок просечен приход во ЕУ е Луксембург (33.214 ППС), Холандија (25.427 ППС) и Австрија (25.229 ППС). Во најголемата и најважна национална економија на ЕУ, Германија, просечниот приход е 23.197 ППС, што е речиси двојно повеќе од приходот на Хрватска прилагоден за девизниот курс (во 2022 година Хрватска користеше куни) и разликата во цените.