Пазарните удели на најголемите производители на електрична енергија и гас во ЕУ се намалија во повеќето земји од 2013 година, кога Евростат почна да ги известува овие податоци, објави европската статистичка служба на својата веб-страница, објави „24Часа.бг“. Индикаторот за удел на пазарот опишува колку електрична енергија најголемата компанија во мрежата испорачува на пазарот.

Поголемите пазарни удели се доказ за монополски или олигополски пазар. Во 2021 година, пазарниот удел на најголемиот производител на електрична енергија на пазарот на електрична енергија варираше во земјите на ЕУ. Најголем удел е забележан во Кипар (88 отсто), потоа Франција (79 отсто), Хрватска (76 отсто) и Естонија (64 отсто). Од друга страна, пазарниот удел на најголемиот производител на пазарот на електрична енергија беше под 20 отсто во четири земји од ЕУ: Полска, Литванија и Италија (вкупно 17 отсто) и Шведска (19 отсто).

Во Бугарија пазарниот удел на најголемиот производител на електрична енергија беше 38 отсто. На годишна основа од 2020 до 2021 година, најголем раст на пазарниот удел е забележан во Ирска (32 проценти), а најголем пад во Португалија (-32 проценти). Зголемувањето на акциите укажува на поголема концентрација на пазарот – на пример, по спојување на големи играчи на пазарот. Од друга страна, намалувањето на акциите укажува на намалување на пазарната концентрација. Од другите земји на ЕУ, 15 пријавиле промена од 2020 до 2021 година, што е под 10 проценти. Споредено со 2013 година, пазарниот удел во 2021 година на најголемиот производител на пазарот на електрична енергија бил помал во повеќето земји од ЕУ.