Вкупната трговија со стоки надвор од Европската Унија во евра во 2023 година изнесува 46 отсто, додека во американски долари 42 отсто. Валутите на земјите од ЕУ, освен еврото, се користени за два отсто од трговската размена, а другите валути учествуваат со десет отсто.

Најчесто користена валута за извоз е еврото со учество од 52 отсто, пред американскиот долар со 32 отсто, валутата на земјите од ЕУ освен еврото со три отсто и другите валути со 14 отсто, објави Еуростат.

Во 19 од 27 земји на ЕУ, еврото беше најкористената валута за извоз на стоки надвор од ЕУ во 2023 година. Најголемо учество е забележано во Словенија (90 отсто), Хрватска (82 отсто) и Летонија (78 отсто).

Во шест земји на ЕУ, американскиот долар беше најкористената валута за извоз. Меѓу нив, учеството над 50 отсто е забележано во Кипар (76 отсто), Ирска (65 отсто) и Грција (54 отсто).

Уделот на валутите на ЕУ, освен еврото, беше особено висок во Шведска и Данска, со акции од 50 проценти и 28 проценти, соодветно, пред се поради употребата на сопствената национална валута.

Американскиот долар е најкористена валута за увоз во 2023 година со учество од 50 отсто, а потоа следи еврото со 41 отсто. Валутите на земјите од ЕУ, освен еврото, учествуваат со еден процент, а останатите валути седум проценти.

Во 2023 година, американскиот долар беше најчесто користената валута за увоз на стоки надвор од ЕУ во 16 од 27 земји на ЕУ. Учеството на американски долари во увозот надвор од ЕУ беше највисоко во Финска (67 проценти), Грција, Полска и Литванија (сите со учество од 64 проценти).

Во останатите 11 земји на ЕУ, еврото беше најкористена валута за увоз, со најголем удел во Словенија (77 отсто), Хрватска (70 отсто) и Словачка (60 отсто).

Валутите на земјите од ЕУ, освен еврото, достигнаа двоцифрена вредност во Чешка (24 отсто) и Данска (13 отсто).