Родовата нееднаквост во платите е глобален проблем кој постои во многу индустрии и региони.

Овие факти ќе ви помогнат да разберете подобро колку е распространет и кои се неговите последици:

1. Глобална родова разлика во платите

 • Глобален просек: Според извештајот на Светскиот економски форум за 2023 година, жените во просек заработуваат околу 16% помалку од мажите за слична работа.
 • Регионални разлики: Родовиот јаз во платите варира од регион до регион. На пример, во Западна Европа, јазот е околу 14%, додека во Јужна Азија може да биде поголем од 30%.

2. Причини за родовиот јаз во платите

 • Сегрегација на трудот: Жени често работат во сектори и занимања кои се помалку платени. На пример, образованието и здравството.
 • Неплатена работа: Жени често извршуваат поголем дел од неплатената работа, како грижа за деца и домашни обврски.
 • Дискриминација: Неправедна дискриминација при вработување и напредување, како и различни стартни плати за слични работи.

3. Стаклен таван и застапеност на жените на лидерски позиции

 • Менаџерски позиции: Жените се слабо застапени на високите менаџерски позиции. Според студија на McKinsey, само 24% од сите C-suite позиции во 2022 година се држеле од жени.
 • Стаклен таван: Постои “стаклен таван” кој ги спречува жените да напредуваат до највисоките нивоа во организациите.

4. Ефекти на родовата нееднаквост во платите

 • Економски раст: Намалувањето на родовиот јаз во платите може да го зголеми економскиот раст. Според извештај на McKinsey, напредокот кон родова еднаквост може да додаде 12 трилиони долари на глобалниот БДП до 2025 година.
 • Потрошувачка: Зголемувањето на платите на жените ќе ги зголеми нивните потрошувачки капацитети, што ќе има позитивен ефект врз економијата.

5. Промени и напредок

 • Политики и законодавство: Многу земји воведуваат законски мерки за да ја намалат родовата нееднаквост во платите, како што се закони за еднакви плати и транспарентност на платите.
 • Флексибилно работење: Флексибилните работни услови и политики за родителско отсуство можат да помогнат во намалување на јазот.

6. Образование и професионален развој

 • Образование: Жените сега често имаат повисоко образование од мажите, но ова не се одразува во еднаков пристап до високо платени работни места.
 • Професионален развој: Поддршка за професионален развој и менторство може да помогне жените да напредуваат на работното место.

Родовата нееднаквост во платите е сложен и многустран проблем кој бара интегриран пристап за решавање. Образованието, законодавните мерки, свесноста и организациските промени се клучни за намалување на овој јаз и постигнување на вистинска родова еднаквост.