Македонските компании многу малку го користат факторингот како инструмент и начин за наплата на побарувањата.

Тоа е индикатор за економскиот раст на земјата а кај нас е многу малку познат и користен од компаниите во домашното тргување и наплата а уште помалку и за извозно ориентираните компании.

Заради непознавањето на овој финансиски инструмент со кој се отстранува ризикот од наплата за продадените производи во земјава, факторингот во однос на БДП се мери во промили додека во развиените европски земји факторингот како индикатор на растот изнесува од 4 до 10% до нивното БДП. Наједноставно кажано со факторинот не мора да чекате и да ризикувате дали и кога ќе ги земете парите за продадениот производ туку за вас тоа го прави факторинг компанија.

Од Стопанската комора каде се промовираше поголема употреба укажуваат дека факторингот како инструмент кој е особено значаен за извозно ориентираните компании е малку познат и слабо искористен за брза наплата на извезената стока без ризик за наплата на побарувањата.