Во петокот агенцијата „Fitch“ го потврди кредитниот рејтинг на Хрватска „БББ+“ со позитивна перспектива, а таквиот рејтинг е поддржан од показателите за управување и БДП по глава на жител, заедно со членството во ЕУ и еврозоната, објави Министерството за финансии на петок навечер.

„Задоволни сме од пораките што агенцијата „Fitch“ ги наведе во својот извештај, со кои се препозна важноста на членството во еврозоната, како и достигнувањата во однос на политичката, економската и финансиската стабилност, намалувањето на учеството во јавниот долг во БДП и спроведувањето на реформите во рамките на Планот за закрепнување и отпорност, што ја потврдува посветеноста на Владата за спроведување на реформите и подобрување на институционалните капацитети“, истакна министерот за финансии Марко Приморац.

Тој наведе дека фискалната политика и во наредниот период ќе биде насочена кон зајакнување на фискалната одржливост, имајќи ја предвид социјалната вклученост и зајакнувањето на конкурентноста и отпорноста на нашата економија.

„Посебно внимание ќе посветиме на трајно намалување на учеството на јавниот долг во БДП, под прагот од 60 проценти и на одржување на буџетскиот дефицит под референтното ниво од три проценти од БДП. Со ова ќе создадеме предуслови за натамошен раст на кредитниот рејтинг на Хрватска за првпат да го достигне нивото А, односно натпросечно кредитно ниво“, изјави Приморац.

Агенцијата Фич наведува дека позитивните изгледи го одразуваат отпорот на Хрватска на неодамнешните надворешни шокови, при што високиот номинален раст на БДП и претпазливата фискална политика доведоа до значително намалување на јавниот долг мерено како процент од БДП.

Исто така, агенцијата „Fitch“ утврди дека на крајот на 2023 година, хрватскиот реален БДП бил за речиси 16 отсто повисок во споредба со нивото пред пандемијата во четвртиот квартал од 2019 година.

Истовремено оценуваат дека економскиот раст во периодот 2024-2025 г. во просек би требало да изнесува 3,2 отсто, додека просекот во еврозоната се проценува на 1,1 отсто. Fitch очекува и дополнително намалување на учеството на јавниот долг во БДП во наредните години.

Посебно е забележливо дека Хрватска е меѓу најуспешните земји на ЕУ во повлекувањето средства од Механизмот за закрепнување и отпорност, а брзиот напредок во спроведувањето на реформите содржани во Националниот план за закрепнување и отпорност доведе до фактот дека Хрватска веќе доби повеќе од половина од вкупната распределба на грантот.

Агенцијата „Fitch“ понатаму наведува дека имплементацијата на проектите финансирани од ЕУ, во комбинација со спроведувањето на структурните реформи, може да стимулира зајакнување на потенцијалниот раст и дополнително да ја забрза економската конвергенција во однос на просекот на ЕУ, соопшти Министерството за финансии.