Анализирано на годишно ниво, вкупните депозити се зголемени за 7,2% како резултат на растот на депозитите на двата сектора, со поизразен придонес на секторот домаќинства.

На годишна основа, вкупните кредити бележат раст од 5,2%, којшто се должи на зголеменото кредитирање на двата сектора, со поголем придонес на секторот домаќинства.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2023/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2023_noemvri_mk.pdf