Од билансот на успех на Халк Банка објавен на Македонската берза се гледа дека банката  во текот на минатата година оствари добивка од 539,2 милиони денари, што е зголемување во однос на претходната година кога добивката на банката изнесувала 471,3 милиони денари.