Хрватска е исклучително зависна од туризмот, најмногу во цела Европа и пошироко. Анализата на оваа зависност е неопходна за да се донесат правилни економски политики, да се намалат заканите и да се искористат можностите. Зависноста на хрватската економија од туризмот е огромна.

Еден од показателите што ја отсликува зависноста на Хрватска од туризмот е бруто додадената вредност, мерка за економската продуктивност која го оценува придонесот на индустриската гранка во одреден регион или земја. Учеството на туризмот во вкупната додадена вредност на хрватската економија е 11,3 отсто, што е многу повеќе од просекот на ЕУ, кој изнесува 4,5 отсто.

Тоа значи дека кога се што е искористено за нивно производство ќе се одземе од вкупната вредност на производите и услугите произведени во Хрватска во текот на годината, 11,3 отсто од разликата е остварена во туризмот, анализира Индекс.хр.

По Хрватска следат Португалија (8,1 отсто), Шпанија (6,9 отсто) и Италија (6,2 отсто). Податоците за Грција не се достапни, но со оглед на другите показатели во однос на туризмот, веројатно е меѓу Хрватска и Португалија. Во апсолутна сума, во Хрватска се остварени 5,2 милијарди евра бруто додадена вредност (податоци за 2019 година), еден процент од вкупно 527 милијарди евра, кои се остварени на ниво на цела ЕУ. Ова е споредливо со Чешка, за која туризмот значи многу помалку отколку за Хрватска (2,8 отсто од вкупната бруто додадена вредност) и постигнува апсолутно повисока бруто додадена вредност во туризмот, 5,6 милијарди евра.

Втората земја од ЕУ која генерира најголем удел во вкупниот ДДВ (бруто додадена вредност) во туризмот е Португалија (освен Грција за која нема податоци), но во исто време генерира многу повисок апсолутен ДДВ од 15,1 милијарди долари.