Владата на Хрватска донесе уредба со која се ограничуваат цените на нафтените деривати за период од еден месец.

Според оваа уредба трговците со нафтени производи во наредните 30 дена можат да продаваат бензин за максимум 11,10 куни за литар (1,44 евра), а дизел по 11 куни (1,43 евра)

Максималните малопродажни цени (со ДДВ и акциза) за бензини „еуросупер БС 95“, „еуросупер БС 98“ и „еуросупер БС 100“ изнесуваат 11,10 куни за литар. За „еуродизел БС“ е утврдена максимална цена од 11 куни за литар.

– Не е дозволено да се наплатуваат такси или други трошоци што не се пропишани со Уредбата или со други посебни прописи за највисоката малопродажна цена на нафтените производи – соопшти министерот за економија и одржлив развој Томислав Ќориќ.

Износите на максималната цена ја вклучуваат цената на нафтениот производ, акцизата и ДДВ. Цената на нафтениот производ ја вклучува премијата на енергетскиот ентитет, која исто така ја вклучува и маржата.

Максималните трошоци за малопродажба се фиксираат за континуиран период не подолг од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа Регулатива.

– Верувам дека во следните 30 дена ќе има стабилизација на цените на пазарот и дека после тој период ќе продолжиме да функционираме нормално како економија – рече Чориќ.

Цените на нафтата и нафтените деривати во Хрватска се одредуваат слободно, во согласност со правилата што ги регулираат пазарните односи. Меѓутоа, заради заштита на потрошувачите, регулирање на пазарот или други оправдани причини, Владата може, со декрет, да пропише највисоко ниво на малопродажни цени за одредени нафтени производи, за непрекинат период до 90 дена.