Владата во четвртокот презентираше три законски предлози со кои се регулира откупот и наплатата на побарувањата и се регулира работата на агенциите за наплата и се воведува обврска да се понудат мерки за олеснување на отплатата на долговите на потрошувачите кои имаат проблеми со отплата на кредитите во Хрватска.

Државниот секретар на Министерството за финансии Давор Зоричиќ истакна дека со предложениот закон за начинот, условите и постапката на сервисирање и купување и продавање на побарувањата се предлагаат мерки за подобра заштита на должниците, не само по, туку и пред откупот и продажба на побарувања. Купувањето и наплатата на побарувањата го вршат агенциите за наплата на долгови, така што тие ги преземаат побарувањата од доверителите, како што се кредитни институции, телеоператори, комунални претпријатија и сл., преку договор за отстапување (цесија).

Со предлог-законот се подобрува заштитата на должникот пред купопродажбата, а се пропишува и обврската за доставување известување за намерата за купување и продавање на побарувањата, доколку должникот не ги подмири обврските. Што се однесува до заштитата на должникот по продажбата, се предлага да се достави известување за продажба на договорот за нефункционален кредит, или за продажба на друго побарување, со точно пропишана содржина, со цел должникот секогаш да знае. кој е неговиот доверител. Детално е пропишан и начинот на комуникација со должникот и ќе може да се контактира само со должникот, но само еднаш месечно од 8 до 20 часот, телефонски или писмено. Се воведува обврска за лиценцирање за давателите на услуги за кредитно сервисирање.