Во Скопје денеска ќе се одржи Инфо ден за промоција на можности за финансирање во рамки на проектот Иновативен центар: компаративна предност за поголема конкурентност“.

Проектот е финансиран од Европската унија преку секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД)  и Министерство за финансии на РСМ, во рамки на грантовата шема за спроведување проекти за зголемување на конкурентоста на државите кориснички.

Активностите ги спроведува Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Куманово во партнерство со Фондација за поддршка на мали и средни претпријатија Велес