Реалните каматни стапки може да се менуваат и на нив влијаат различни фактори, како што се инфлацијата, политиката на централната банка и економскиот раст

Каматните стапки играат клучна улога во економијата, бидејќи подеднакво влијаат на потрошувачите, бизнисите и инвеститорите. Тие можат значително да влијаат на способноста на населението да позајмува средства, да управува со долгот и да купува поскапа стока, како што се автомобили и недвижен имот, пишува Вижуал капиталист.

Овој графикон користи податоци од Infinity Asset Management за да ги визуелизира реалните каматни стапки ex ante („пред настанот“, врз основа на проектираните стапки на инфлација) на 40 главни светски економии, со одземање на тековните номинални каматни стапки со проектираната инфлација во следните 12 месеци.

Односот на номиналните и реалните каматни стапки

Номиналните каматни стапки ја покажуваат каматната стапка по која може да се позајмуваат пари, без да се земат предвид други фактори како што е инфлацијата.

Од друга страна, реалната каматна стапка ја претставува номиналната каматна стапка кога се зема предвид инфлацијата, што ги одразува реалните трошоци за задолжување или кредитирање. Реалните каматни стапки може да се менуваат со текот на времето и на нив влијаат различни фактори, како што се инфлацијата, политиката на централната банка и економскиот раст. Тие исто така можат да влијаат на економскиот раст со влијание врз одлуките за инвестиции и потрошувачка.

Според Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), од средината на 1980-тите, реалните каматни стапки во неколку развиени економии се во постојан пад.

Од март 2023 година, Бразил има највисока реална каматна стапка меѓу 40-те главни економии прикажани на оваа листа.

Подолу е споредба на петте главни економии со највисоки реални стапки:


Генерално, земјите со високи каматни стапки им нудат на инвеститорите поголем принос од нивните инвестиции, но носат и поголеми ризици поради нестабилните економии и политичките ситуации.

Подолу се петте земји со најниски реални каматни стапки:

Хиперинфлацијата, како во Аргентина, може да доведе до аномалии во реалните и номиналните стапки, предизвикувајќи проблеми за пошироката економија и финансискиот систем на земјата. И покрај номиналната каматна стапка од 78%, оваа земја има најниска реална каматна стапка на планетата поради екстремно високата годишна стапка на инфлација од над 100%.

Изгледи за каматните стапки

Зголемената инфлација и построгата монетарна политика во многу земји доведоа до брзо зголемување на номиналните каматни стапки неодамна.

Сепак, анализата на ММФ сугерира дека неодамнешните зголемувања може да бидат само привремени.

Централните банки во напредните економии веројатно ќе ја олеснат монетарната политика и ќе ги вратат каматните стапки на нивоата пред пандемијата штом инфлацијата ќе биде ставена под контрола, соопшти фондот.