Станува збор за финансиска поддршка како надоместок на дел од трошоците за осигурување на земјоделското производство во висина до 60% од трошокот на премијата за осигурување, но не повеќе од 150.000 денари по корисник.АФПЗРР ја реализираше исплатата од мерката за помош во премии и осигурување за што се одвоени 98 милиони денари.

Станува збор за финансиска поддршка како надоместок на дел од трошоците за осигурување на земјоделското производство во висина до 60% од трошокот на премијата за осигурување, но не
повеќе од 150.000 денари по корисник.