Средства се исплатени и за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни култури и производство на (предосновен и основен) семенски материјал за житни култури и производство на домати, пиперки и краставици под контролирани услови во вредност од  86.7 милиони денари.

Во текот на вчерашниот дел според инфомации од Платежната агенција исплатени се субвенции од 158.9 милиони денари на  132 земјоделски стопанства кои одгледале и заклале гоеници во регистрирани кланични капацитети.

Со средвата се стекнаа и 582 одгледувачи на говеда кои извршиле оплодување по пат на вештачко осеменување во висна од 1.200 денари по добиено теле или вкупната исплата изнесува 3.47 милиони денари. Директните плаќања има и за депопулација, амортизирани несилки, произведени еднодневни бројлерски пилиња.

Во истот време според Платежната агнеција средства се исплатени и за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни култури и производство на (предосновен и основен) семенски материјал за житни култури и производство на домати, пиперки и краставици под контролирани услови во вредност од  86.7 милиони денари.