Добрите планови и проекти треба да бидат мерливи, затоа се препорачува да се провери профитабилноста на секоја нова идеја и инвестиција.

Со проверка на профитабилноста, вие всушност осигурувате дека вашата инвестиција нема да биде неуспешна и дека ќе обезбедите одредена добивка, а тоа се постигнува со споредување на вкупните инвестиции и очекуваниот приход. Анализата на ефективноста на трошоците прво треба да се фокусира на проценка на идејата за самиот проект, а потоа и на финансискиот план. Има неколку чекори што треба да се применуваат.

Истражување на пазарот

Деловната стратегија во голема мера зависи од понудата и побарувачката на пазарот и затоа е важно да имате проверени информации.

Примарни и секундарни информации

Собирањето примарни информации вклучува разговор со компании и експерти. По тој повод, ги анализирате постојните искуства. Анализата на секундарните информации треба да вклучува извештаи и податоци за работењето на компанијата, царинските декларации, како и статистичките прегледи.

Истражување на целна група – За да се постигне побарувачката на пазарот, потребно е да се истражат потребите на потрошувачите. Во оваа фаза, можете да вклучите анкета или интервју, кои потоа би ги преточиле во квантитативни податоци што мора да бидат објективни. Ова истражување е важно затоа што го приближува моделот на однесување на потрошувачите и ви кажува како да и ’се обратите на вашата целна група.

Деловен план

Изработката на деловен план мора да вклучува детална изработка на финансиски план (почетни инвестиции, фиксни и варијабилни трошоци, инвестиции во промоција и продажба). Незаменлив дел од анализата на ефективноста на трошоците е проценка на динамиката на приходите. Продажбата мора да биде доволна да ги покрие придружните трошоци, во спротивно процесот на производство, маркетинг и продажба мора да се подобри.

Истражување на потенцијалот за продажба

Преку ова истражување, се прави прогноза за продажба, а веродостојноста на добиените податоци укажува на исплатливоста на сè што сте презеле пред да излезете на пазарот. На овој начин, забележувате можни слаби точки на проектот што можете навремено да ги елиминирате.

Анализа на финансиски резултат

Економичноста на проектот е прикажана со споредување на трошоците за организација, маркетинг, комуникација и продажба со очекуваната заработка. Забележан е периодот на нето инвестиции, месечни приходи и точката на профитабилност. Добар проект е тој што ни ја враќа почетната инвестиција во најкус можен рок. Ние ја разгледуваме нето сегашната вредност – ова е разликата помеѓу сегашната вредност на нето приливот на готовина (прилив од економскиот тек на проектот) и сегашната вредност на инвестицијата во проектот, т.е. инвестициска вредност. Нето сегашната вредност треба да биде позитивна или еднаква на нула и ова е исто така критериум за внатрешната стапка на принос по кој реализацијата на проектот не носи ниту загуби ниту добивки.