Вчера 30/12/2020 беше склучена Рамковна спогодба за јавна набавка на природен гас до 38.000.000Nm3  помеѓу Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје како нарачател и Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје како фирма изведувач за набавка на природен гас.

Целата зделка чинеше над 70 милиони евра.

Во прилог се деталите од јавната набавка:

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
 
  
  
   
 
 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
 
   – 
 
  
  
  
 
  

Шифра Опис
09123000-7 Природен гас

 
 

 
 
 

 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
  

  
  
ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 %
 

Назив на документ
Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје