Хрватите ќе плаќаат повисоки даноци за викендичките.

Во новиот даночен пакет, Владата ги зема предвид барањата на градовите и општините кои подолго време бараат зголемување на даноци за викендици. Новиот асортиман ќе биде од 0,60 до 5 евра за метар квадратен корисна површина, а сега беше од 0,66 до 1,99 евра. Може да се очекува дека повеќето локални единици ќе го зголемат данокот до максимален износ, што ќе биде силен удар за џебот на сопствениците на викендички и станови, анализира Н1 Инфо. Во согласност со Законот за локални даноци, секоја зграда, дел од зграда или стан што се користи повремено или сезонски се смета за викендица. Главен критериум за утврдување на статусот на викендица е фактот дека имотот се користи повремено или сезонски или има друга намена. Според тоа, имотот што се користи цела година не се смета за викендица, без разлика дали сопственикот го користи за свој престој или е трајно изнајмен, како и имот погоден за домување кој воопшто не се користи, пишува Тпортал. Уште на почетокот на 90-тите години, опсегот за оданочување на викендички и станови беше воспоставен од пет до 15 куни, односно од 0,66 до 1,99 евра и до сега не е променет.