• Комерцијална банка АД Скопје: Позната по широкиот спектар на финансиски услуги, вклучувајќи потрошувачки кредити и станбени кредити. Оваа банка е најголемата во Северна Македонија со пазарен удел од 21,93% и вкупни средства од 163,74 милијарди МКД​ (The European Banks)​.
  • Стопанска банка АД Скопје: Нуди различни кредитни производи како потрошувачки кредити, кредити за автомобили и станбени кредити. Таа има значителен пазарен удел од 17,65% со вкупни средства од 131,76 милијарди МКД​ (The European Banks)​.
  • НЛБ Банка АД Скопје: Дел од групацијата НЛБ, оваа банка обезбедува широк спектар на кредитни опции, вклучувајќи лични кредити, хипотекарни кредити и кредити за автомобили. Има пазарен удел од 15,61% со вкупни средства од 116,58 милијарди МКД​ (The European Banks)​.
  • Халк Банка АД Скопје: Нуди потрошувачки кредити, станбени кредити и бизнис кредити. Таа е четвртата најголема банка во земјата со пазарен удел од 13,14% и вкупни средства од 98,15 милијарди МКД​ (The European Banks)​.
  • Шпаркасе банка Македонија АД Скопје: Обезбедува различни кредитни производи, вклучувајќи потрошувачки кредити и хипотекарни кредити. Оваа банка има пазарен удел од 12,70% со вкупни средства од 94,85 милијарди МКД​ (The European Banks)​.