Interest-RatesКаматата е цената што се наплаќа за користење на средства од банката и се изразува во проценти. Тој го претставува односот на износот на годишната камата и износот на кредитот.

Висината на каматната стапка зависи од видот на кредитот, периодот за кој се дава, начинот на обезбедување, пазарни услови и слично.

Со текот на времето, каматната стапка се менува под влијание на понудата и побарувачката на финансискиот пазар.

 • Номинална каматна стапка – Каматната стапка која претставува релативен број процент кој утврдува колку парични единици да платите по единица на кредит и се користи за пресметување на редовна камата на дадени кредити. Таа може да биде фиксна или променлива. Во последно време, нашите банки кредитите ги пласираат со променлива номиналната каматна стапка, што зависи од промените во стапката на раст на цените на мало или каматните движења на европскиот банкарски пазар, т.н. “ЕУРИБОР” или “ЛИБОР “.
  ЕУРИБОР (Европска меѓубанкарска стапка) е референтна каматна стапка на кредитите во евра кај првокласни банки. Се пресметува дневно за меѓубанкарски депозити со рок на доспевање од една недела, еден месец и 12 месеци.
  ЛИБОР (Лондонска меѓубанкарска стапка) е каматната стапка на краткорочните меѓубанкарскиот пазар во Лондон по која банките нудат едни на други пари во различни валути (USD, GBP, итн). ЛИБОР е референтна стапка за меѓународните банки и служи како репер при одобрување на кредитите. Ја одредуваат петте најголеми банки во Лондон, секој работен ден.
 • Ефективната каматна стапка – За разлика од номиналната каматна стапка, ефективна каматна стапка е вистинската цена на кредитот и ви овозможува полесно да се идентификуваат и да се споредат условите под кои различни банки ги нудат истите кредити.Ефективната каматна стапка, во прилог на номиналната каматна стапка, вклучувајќи провизии и надоместоци платени од страна на клиентот за банкарските заеми. Ако станува збор за одобрени кредити со депозит, ефективната стапка го вклучува приход од камата платена од страна на банката за депозитот.
  Ефективната каматна стапка ги вклучува трошоците за обработка на барањето, цената на реализација на кредитот, годишниот надоместок за водење на кредитот, износот на премиите за осигурување, ако услов за користење на кредити е осигурување, трошоците за отворање и водење на состојбата за кредити, како и други трошоци поврзани со помошни услуги кои претставуваат услов за користење на кредитите и се на товар на корисникот.
  Ако не сте сигурни дали ефективната каматна стапка ги вклучува сите трошоци кои произлегуваат од земени кредити, треба да побарaте информации од банката.
 • Интеркаларна каматна стапка – Интеркаларната каматна стапка е камата која се пресметува и наплатува од моментот кога ќе се одобри кредитот до моментот кога ќе почнете да го враќате односно до плаќањето на првата рата.
 • Казнена каматна стапка – Затезната каматна стапка е камата која се наплатува ако клиентот не ги изврши своите обврски на време, во согласност со одредбите од склучениот договор.