Комерцијална банка АД Скопје преку Македонската берза информира дека на ден 09.05.2018 година преку системски блок трансакции беа истргувани вкупно 52.189 акции на банката и дека купувач на акциите е правното лице Адора Инженеринг ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје кое со оваа трансакција го надмина прагот од 5% од вкупно издадените акции на Комерцијална банка АД Скопје.

 

 

„Во моментот (заклучно со 10.05.2018 година) има 7,19% во основната главнина на Комерцијална банка АД Скопје“, соопшти банката.