Со ребаланс на Буџетот годинава Владата предвиде капитални расходи во висина од 520,4 милиони евра што е за 16% помалку во однос на првичниот Буџет во кој беше проектиран износ повисок од 600 милиони евра. Податоците за реализација на јавните инвестиции за период од шест месеци се алармантни – остварени се само 22,9 %. „Порталб“ објавува кои институции колку пари потрошиле за развој.

И натаму има институции со минимална реализација, пониска од 10%, а во нив спаѓаат:  Собранието кое од вкупниот Буџет од 1,9 милиони евра за капитални инвестиции реализирало само 5,2%, Државниот завод за ревизија е со реализација од 9,1%, Опертивно-техничката Агенција со буџет за капитални расходи во висина од 4,1 милион евра реализирала само 4,9%, Секретаријатот за европски прашања од скоро 300.000 евра потрошил само 2,5%, Државното правобранителство од планираните 19.000 евра потрошило само 9,9%, Инспекцискиот совет иако имал на располагање скоро 1 милион евра, за половина година реализирале само 4,7% од оваа сума, Агенцијата за примена на јазикот со буџет за капитални расходи во износ од 135.000 евра потрошила само 1,2%. Во оваа група со остварување пониско од 10% се и : Дирекцијата за заштита и спасување, Управата за извршување санкции, Инспекторат за употреба на јазици, Државен инспекторат за труд, МАНУ, ПИОМ

Но има и институции, агенции кои за шест месеци не потрошиле ниту денар од сумата планирана за јавни инвестиции односно се со нула реализација но поголем дел од нив се инстиуции кои имале на располагање и пониски суми за капитални расходи а тоа се : Агенција за управување со одземен имот, Совет за управување и надзор на ревизијатаДржавниот инспекторат за техничка инспекција, Државниот инспекторат за животна средина, Државен комунален инспекторат, Биро за судски вештачења, додека Агенцијата за вработување реализирала само 0,9% а  Управата за јавни приходи 0,3% од првично планираниот износ за капитални инвестиции.   

Над 70% од средствата за јавни инвестции биле потрошени од страна на Владата 76,1%, Секретаријат за законодавство има реализација од 88,1%, Државниот завод за индустриска сопственост релизирал 84,3%, Агенција за иселеништво 98,1%, Државен инспекторат за локална самоуправа 91,4%, Државен инспекторат за градежништво со реализација од 98,3%…
И дел од министерствата „со лазачко“ темпо на остварување на јавните инвестции…
Анализата на податоците за реализација на капиталните инвестиции кои се под менаџмент на министерствата покажува дека и клучни ресори под чија капа се значајни инфраструктурни проекти, за половина година имаат алармантни резултати.

Така на пример Министерството за транспорт и врски кое со првичниот Буџет имаше на располагање дури 170 милиони евра, во првото полугодие од годинава од оваа сума потрошило само 5,9%.  Ниска реализација има и Министерство за локална самоуправа, но овој ресор со првичниот Буџет имаше на раполагање  значајно понизок износ за капитални инвестции од само 336.000 евра,

Минстерството за земјоделство за кое првично беа планирани 9,2 милиони евра, за половина година потрошило 37,5%. Пониска реализација од само 12,7% има во Министерството за труд и социјална политика, Министерство за образование со 19,4% додека Министерство за здравство со буџет за развој во износ од 20,1 милион евра потрошило 12,7%…

Реализација капитални инвестции( јануари-јуни)

Министерство за локална самоуправа                               4,3%
Министерство за транспорт и врски                                    5,9%
Министерство за култура                                                      9,0%
Министерство за одбрана                                                      9,1%
МНР                                                                                        11,9%
Министерство за труд                                                           12,7%
Министерство за здравство                                                  12,7%
Министерство за животна средина                                      13,8%
Министерство за образование                                             19,4%
МИОА                                                                                     19,9%
Министерство за земјоделство                                             37,5%
МВР                                                                                         42,7%
МФ- функции на држава                                                        53,6%
Министерство за економија                                                  76,2%
На крајот од јули остварувањето на капиталните инвестиции е нешто над 30%.