Регресот за годишен одмор годинава ќе биде во износ од минимални 10.884  денари.

Пресметките се прават според 40 отсто од износот на просечната нето плата во последните три месеци или 40 отсто од износот на просечната бруто плата во последните три месеци.

Услов кој треба да се исполни за регресот за годишен одмор е работникот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај ист работодавач, а право на регрес секој работник има еднаш во годината.

За работодавците кои нема да дадат К15 или пак ќе го побараат назад од вработените, следат големи казни, до 4.000 евра.