Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2017 година, активното население во Република Македонија брои 954 212 лица, од кои се вработени 740 648, а 213 564 лица се невработени.

Стапката на активност во овој период е 56.8, стапката на вработеност 44.1, додека стапката на невработеност изнесува 22.4, што е намалување во  однос на 2016 кога стапката на невработеност изнесувала 23,7 oтсто односно без работа биле 225.049 лица.

Според то во периодот од 2016/2017 бројот на неврабптени се намалил за 11.485 лица.