Во 2017 година на членовите на Надзорниот одбор на Охридска банка по основа на надоместоци за присуство на седници и други надоместоци им беа исплатени вкупно 4.227.000 денари, соопшти банката во годишниот извештај објавен преку Македонската берза.

 

Во извештајната 2017 година, на членовите на Управниот одбор им беа исплатени вкупно 23.501.000 денари за бруто-плати, деловна и работна успешност и други примања во вкупен износ од 8.327.000 денари.