По вчерашната продажба која ја изврши Комерцијална банка  која на “Витаминка” и  ја продаде фабриката “Брилијант”  која ја имаше преземено врз основа на неплатени побарувања за издадени  кредити. Тука може да се запрашаме со каков друг имот располага Комерцијална банка?

Според податоците на банката на нивниот список на запленет подвижен и недвижен имот се наоѓаат станови,  куќи,  машини, објекти и земјиште со мултимилионска вредност.

Комерцијална банка продава недвижност во Ѓевелија од 996 квадрати и земјиште со право на сопственост 1.747 квадрати со почетна цена од 21.447 милиони денари.

Исто така се нуди и деловна зграда во Скопјеод 1.242 квадрати помошни простории и земјиште со почетна цена од 146 милиони денари.

Повеќе за тоа што нуди за продажба Комерцијална Банка може да погледнете за следниов линк.