Македонскиот осигурителен сектор за претходната 2017 година оствари 146,24 милиони евра бруто полисирани премии, што претставува зголемување од 3,1% во споредба со истиот период од претходната година.

Бруто премиите остварени во сегментот на неживотно осигурување се зголемија за 1,57% и учествуваат со 83,92% во вкупната бруто полисирана премија.

Компаниите за животно осигурување остварија премиум раст од 11,95% во споредба со претходната година, покажуваат податоците.

Во поглед на бруто полисираните премии, во Македонија, водечка компанија за животно осигурување е Кроациа осигурување/живот, која има 43,03% од вкупните полиси, додека Триглав осигурување е лидер во неживотното осигурување со 17,39% од вкупните полиси.