Како дел од ЕУ, Хрватска припаѓа на една од најдобрите области за живеење, но во овој ексклузивен круг постојат големи разлики во однос на приходите, нееднаквоста, ризикот од сиромаштија и можностите за уредување квалитетен живот, анализира Индекс.хр. Во некои области, Хрватска дури и не отстапува многу од просекот на ЕУ, но во многу области постои забележлив јаз меѓу животот во Хрватска и другите земји од ЕУ. Прашањето за квалитетот на животот во една земја е комплицирано кога се гледаат објективни критериуми, а особено кога во размислувањата се вклучени субјективни ставови и чувства. Иако критериумите за квалитетен живот може да се разликуваат од човек до човек, може да се издвојат некои објективни работи кои се предуслов за „добар живот“ во една земја.

Општа мерка за која е докажано дека добро корелира со другите параметри за квалитетот на животот е приходот. Во Хрватска, просечниот приход по жител приспособен за разликата во цените е 8.760 евра годишно и е еден од најниските меѓу членките на ЕУ. Во 2022 година таа била пониска само во Бугарија (5.378 евра), Романија (5.512 евра) и Унгарија (6.975 евра). Нешто побогато е населението на Словачка (8.819 евра) и Полска (8.946 евра), додека Хрватска далеку заостанува зад соседна Словенија (16.544 евра). Ако се игнорира Луксембург, најголем приход во ЕУ има Данска (33.260 евра), Холандија (29.537 евра) и Ирска (29.060 евра).

Истражувањата покажаа дека нееднаквоста во една земја во голема мера влијае на субјективното чувство и задоволство од сопствениот квалитет на живот. Се разбира, постојат разлики меѓу поединците во тоа како тие ја перципираат нееднаквоста, но во просек, повисокото ниво на нееднаквост во приходите е поврзано со помал национален просек на задоволство од животот. Во тој поглед, Хрватска, мерено со Џини коефициентот на приход, не е земја која има проблеми со високата нееднаквост во приходите. Коефициентот Џини е најкористената мерка за нееднаквост која ја разгледува распределбата на доходот во земјата, каде што 0 претставува целосна еднаквост, а 100 значи дека само едно лице ги има сите приходи. Во Хрватска Џини коефициентот е 28,5, што е малку под просекот на ЕУ. Најголема нееднаквост има во Бугарија (38,4), Литванија (36,2) и Летонија (34,3). Хрватска е помалку нееднаква во однос на приходите од Германија (28,8) и Франција (29,8), но има поголема нееднаквост во приходите од соседна Словенија (23,1). Ризикот од сиромаштија и социјална исклученост е помал отколку во Германија Хрватска стои релативно добро во однос на ризикот од сиромаштија и социјална исклученост.