Листа на 100 компании на кои Владата им даде пари

2018-08-03 08:53

Владата им додели државна помош на 100 домашни претпријатија преку Агенцијата за странски инвестиции според Законот за финансиска поддршка на инвестиции.

Во продолжение може да ја погледнете листата:

Друштво за градежништво,производство, трговија и услуги БОСУТ ДОО Куманово

Друштво за преработка,производство,трговија и услуги БАБАМ ФУД увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Друштво за производство,трговија и услуги ДАДО ХИТ 2015 ДОО Штип

АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани

Друштво за производство на делови и прибор за моторни возила РУЕН-ИНОКС АВТОМОБИЛЕ ДООЕЛ Кочани

Друштво за производство и трговија ВПТЕКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ

Друштво за угостителство ЈАЈА ИНДУСТРИ ДООЕЛ Штип

РИМЕС МС ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје

ЕЛИТТЕ СОФА ДОО Скопје

АС ФРУТ ГРУП увоз-извоз ДОО Скопје

Друштво за градежништво услуги производство и трговија МН-ПЛАКА ДООЕЛ увоз-извоз с.Радолишта Струга

ТОТАЛ ПРИНТ ДООЕЛ Струмица

БЕЛ БОР ЕЏО увоз-извоз ДООЕЛ с.Дебреште,Долнени

Трговско друштво за услуги во печатењето ДАНД АРТ ДООЕЛ Битола

Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги МАМ ПРОМ ДОО увоз-извоз с.Раброво Валандово

МАЈ ФЕШН ДООЕЛ Кочани

Друштво за графички услуги и промет ПРО СОЛУШН ДООЕЛ Скопје

СТАРА ФУРНА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица – Заштитно друштво, производство, трговија и услуги АЛПИН-КОМ ДОО извоз-увоз Делчево

Друштво за производство трговија и услуги САЛСА ДОО увоз извоз Куманово

Друштво за производство и трговија ФЕЈДОМ ФУРНИТУРЕ ДОО Скопје

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица,заштитно друштво за производство,трговија и услуги ПРИМА ВИСТА ДООЕЛ Виница

НТК МАКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

МАКПРОГРЕС ДОО Виница

ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид

КЕТРИН ДООЕЛ Кочани

Друштво за производство, сточарство, превоз, угостителство, трговија и услуги КОЖАРА МЕНД експорт-импорт ДООЕЛ Куманово

Друштво за производство, трговија и услуги КЕНТАУР-ИМПЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ХАРТЕК ДОО увоз-извоз Струмица

Друштво за графичко печатарска дејност,трговија и услуги ДИГИТАЛ ЦЕНТАР ДОО експорт-импорт Скопје

Друштво за производство на текстил и текстилни производи,трговија и услуги КОМФИ-АНГЕЛ увоз-извоз Прилеп

Дрвно индустриски комбинат ФАГУСДООЕЛ Пехчево

Н-А ПРОМЕТ ДОО, Гостивар

ПРИНТ СОЛУШН ДООЕЛ увоз извоз Битола

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство,трговија и угостителство АЛЕКС-3 ДООЕЛ увоз-извоз Кочани

Друштво за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

ТЕКСПОРТ ДООЕЛ Скопје

БОДАН ДОО увоз-извоз Куманово

Друштво за производство, трговија и услуги ММЦ ПРОГРЕС ДОО Делчево

Друштво за производство и трговија ПОФИКС ДОО Тетово

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

ТРИТЕКС ТРЕЈД Наумоски Радко и др. ДОО увоз-извоз Прилеп

Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ експорт-импорт Велес

КИМ увоз-извоз ДООЕЛ Неготино

Заштитно друштво за вработување на инвалидни лица ЛИОН ДОО Свети Николе

МАВРОВО Ј-Т ДОО увоз-извоз Скопје

Друштво за производство, трговија и меѓународен транспорт и шпедиција АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО Прилеп

Друштво за производство, трговија и услуги АЛБАТРОС ДОО Штип

Друштво за производство на акумулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип

Мултитекс Битола

ФИКО-ПЛАСТ увоз-извоз ДОО Струмица

ДМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

ДАНИЕЛ РУЦХТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

МЕГАТЕХНА ДООЕЛ Скопје

ЛАМИНАТИ КОМ ДОО Прилеп

ФРИГОТЕХНИКА 2000 ДООЕЛ увоз-извоз с.Боговиње,

РАДЕ КОНЧАР-ТРАНСФОРМАТОРИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ПОСТРОЈКИ-ТЕП ДООЕЛ Скопје

ГАЛАТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

ЛУКАМИК увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

ХИТ 73 ДОО увоз-извоз с.Камењане

МИТРОТЕК увоз-извоз Охрид ДООЕЛ

Модна конфекција ЛИНЕА ПРИМА ДООЕЛ Штип

СОКО Горица ДООЕЛ Скопје

УКА-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Сарај

Друштво со ограничена одговорност за конфекциски услуги на Венка Никева СА-ЕЛ Охрид ДООЕЛ

АЛ-МАК увоз-извоз ДОО Струмица

Друштво за производство, градежништво, услуги и трговија на големо и мало Икмет Џамбази ЛИНДИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево

АЛЕКСАНДАР-98 увоз-извоз Александар ДООЕЛ Кочани

Мешовито друштво за производство на сладолед, трговија на големо и мало, превоз, услуги ЦЕРМАТ увоз-извоз

ИВОНА-П ДООЕЛ Василево

ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци

НУРО-КОМЕРЦ Нуриман ДООЕЛ експорт-импорт с.Камењане

МЕБЕЛ ВИ Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Виница

МЗТ ПУМПИ АД -Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје

Акционерско друштво за производство на санитетски материјали, ткаенини, позамантерија и конфекција АЛКАЛОИД Берово

МАКС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица

МЕТАЛПРОМЕТ Цветан ДОО Радовиш

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи МОДА Свети Николе

Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др.ДОО експорт-импорт Скопје

СОЛИД-ПЛАСТ ДОО експорт-импорт Тетово

МИ КОМЕРЦ 2000 Златко ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци

Друштво за трговија транспорт и туризам РИО КОМПАНИ – Ријат ДООЕЛ с.Градец,Неготино

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ АД Свети Николе

Друштво модна конфекција ДАНИТЕКС ДОО Кочани

АЛКАЛОИД АД Скопје

АДИНГ АД за производство, примена и пласман на хемиски материјали за градежништво и инженеринг работи Скопје

Трговско друштво за производство на композитни електроизолациони материјали ЕУРОПРОФИЛ АД с.Алданци Крушево

ДЕНТИНА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје

САРА-КОЛАНТ Вили ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ Скопје

ХАЈ-ТЕК КОРПОРАЦИЈА ДОО експорт-импорт с.Орешани

Друштво за производство, трговија и услуги МАЈАМИ ДОО Идризово

ДУКИ ДАСО експорт-импорт ДООЕЛ Неготино

ВАМЕТАЛ ДООЕЛ Струмица

ПЕКАБЕСКО АД Илинден

ПРИМАРИУС Охрид ДОО

СОНЦЕ-ДООЕЛ експорт-импорт Делчево

АГРОМА ДООЕЛ Струмица