Согласно Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје, Сковин АД Скопје известува дека Одборот на директори на ден 28.12.2021 година донесе Одлука за поднесување на предлог за отварање на стечајна постапка пред надлежен суд  поради блокада на трансакциска сметка на друштвото повеќе од 45 дена. 

Ова известување беше денес објавено на страната на Македонската Берза.